مشتركين

مشترکین

سرويس دهي مورد نياز مشتركان حوزه مديريت از عمده وظايف شركت بوده كه اين مسئوليت به شركت هاي توزيع واگذار شده است. به دليل اهميت موضوع و لزوم رضايت مندي مشتركان در ساختار شركتهاي توزيع، واحدهاي خدمات به سرويس دهي منظم و مستمر برق اقدام مي نمايند.
در سال 97 تعداد 105 هزار مشترك جديد به تعداد مشترک هاي شركت ها افزوده شد و تعداد كل مشتركان به 2992 هزار مشترك رسيد كه ترتيب پراكندگي در مناطق به شرح زير مي باشد.

 • شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان:
  با جذب 57 هزار مشترك جديد در سال 97 كل مشتركان اين شركت به 1457 هزار اشتراك بالغ گرديد كه نسبت به سال قبل رشدي معادل 4.1 درصد را به خود اختصاص داده است.
 • شركت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان:
  با جذب 34 هزار مشترك جديد در سال 97 كل مشتركان اين شركت به 1170 هزار مشترك بالغ گرديد كه نسبت به سال قبل رشدي معادل 3 درصد را نشان مي دهد.
 • شركت توزيع نيروي برق استان چهارمحال و بختياري:
  با جذب 14 هزار مشترك جديد در سال 97 تعداد كل مشتركان اين شركت 365 هزار مشترك بالغ گرديد كه در قياس با سال قبل 4 درصد رشد داشته است.
 • مشتركان مستقيم:
  در حال حاضر تعداد مشتركان مستقيم تحت پوشش شركت برق منطقه اي اصفهان 45 مشترك مي باشد.
تاریخ بروزرسانی: 1398/03/25
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms