• info@erec.co.ir
  • +98 031 36244002-9
راهنمای سرمایه گذاران انرژی‌های تجدیدپذیر

مراحل درخواست و صدور مجوز

متقاضیان احداث نیروگاه های تجدیدپذیر غیردولتی کاربرگهای تکمیل شده الف و ب و فرم تعهدنامه (اینجا) را به همراه نامه درخواست کتبی بانضمام مستندات لازم نظیر اساسنامه، روزنامه رسمی وآگهی تغییرات ثبتی شرکت و مختصات سایت و... را به این سازمان ارسال می نماید تا پروانه احداث برای ظرفیت مشخص در ساختگاه معین صادر گردد پس از اخذ سایر مجوزهای لازم نظیر مجوز محیط زیست، اتصال شبکه و تملک زمین،قرارداد خرید برق بلند مدت با متقاضی مبادله خواهد شد تا متقاضی عملیات اجرایی دوره احداث نیروگاه را آغاز نماید. در نیروگاههای زیست توده مبتنی بر زباله به مجوز استفاده از زباله و نیروگاههای برق آبی کوچک مجوز استفاده از خطوط و جریانهای انتقال آب نیز ضروری می باشد.لذا مراحل انجام پروژه بشرح زیر می باشد:

مرحله اول:تشکیل پرونده و صدور پروانه احداثتحویل نامه درخواست متقاضی به همراه کاربرگهای تکمیل شده الف و ب و فرم تعهدنامه به سانابررسی غیردولتی بودن متقاضی و عدم تداخل محل پروژه با سایر طرحها و تقاضاهای قبلی درسانااستعلام کتبی از شرکت آب نیرو، آب منطقه ای و آب و فاضلاب فقط در مورد نیروگاههای برق آبی کوچک انجام خواهد شدصدور پروانه احداث توسط سانا

مرحله دوم:اخذ مجوزها و عقد قرارداددریافت مجوز اتصال به شبکه، محیط زیست ومجوز تحویل زمین از مراجع ذیربط در همه نیروگاههادریافت مجوز تخصیص آب و حریم بستر برای نیروگاههای برق آبی کوچک از شرکت مدیریت منابع آب یا شرکت آبهای منطقه ای یا شرکت آب و فاضلاب ذیربطمبادله قرارداد خرید برق بلند مدت با متقاضی در سانا پس از کنترل و بررسی کلیه مجوزها

مرحله سوم:دوره پیشبرد و احداث نیروگاه (پس از عقد قراردادانجام عملیات مقدماتی و تأمین مالی پروژه در دوره پیشبرد قرارداد توسط متقاضیانجام عملیات اجرایی دوره احداث نیروگاه توسط متقاضی ونظارت بر پیشرفت احداث نیروگاه توسط ساناهماهنگی جهت اتصال به شبکه پس از تکمیل احداث نیروگاه (توسط سانا/ مدیریت شبکه)

 مرحله چهارم:دوره بهره برداری  شروع بهره برداری نیروگاه و تهیه صورتحسابهای ماهانه بهای برق تجدیدپذیر توسط متقاضیپرداخت صورتحسابهای ماهانه توسط سانا با اعمال ضرایب تعدیل و آمادگی ساعتی.

 

تاریخ بروزرسانی:1395/05/03
آمار بازدیدکنندگان   کل: 1309984     امروز: 4191