مدیریت ها
مدیر عامل
آقای مهندس
رسول موسی رضایی

تاريخ تولد: 1343/7/1    محل تولد : اصفهان
کارشناس برق - قدرت دانشگاه تبريز خردادماه 68
کارشناس ارشد مهندسی هسته ای دانشگاه اصفهان بهمن ماه 94

كارشناس نوسازي پست هاي فوق توزيع وانتقال شركت برق منطقه اي اصفهان - كارشناس بهره داري امور ديسپاچينگ مركز شركت برق منطقه اي اصفهان - كارشناس حفاظت كنترل سيستم فوق توزيع شركت برق منطقه اي اصفهان - كارشناس حفاظت كنترل سيستم فوق توزيع - مدير قسمت خدمات فني وكنترل تعميرات - مدير امور برق شهرستان اصفهان - مدير امور بهره برداري و با حفظ سمت معاون و عضو هیئت مديره شركت - سرپرست مدير امور مهندسي و نظارت - مدير عامل شركت توزيع چهار محال بختياري و عضو هيئت مديره - مدير عامل توزيع برق شهرستان اصفهان - معاون طرح و توسعه شركت برق منطقه اي اصفهان - معاون بهره برداري شركت برق منطقه اي اصفهان - مديرعامل شركت برق منطقه اي اصفهان

 • تلفن : 4 - 36260733 - 031
 • فکس : 36242514 -031
 • ایمیل : mosarezaee@erec.co.ir
 • آدرس : اصفهان - چهارباغ بالا - شرکت برق منطقه ای اصفهان - داخلی 4200
دفتر روابط عمومی
آقای
حسين رضاپور

تاريخ تولد: 1348/6/12    محل تولد : نائین
كارشناس روانشناسی دانشگاه آزاد نائین تیرماه 75
كارشناس ارشد سنجش و اندازه گيري (روانسجي) دانشگاه آزاد واحد تهران تیرماه 77

اپراتور پست 20/63 كيلووت نائين - کارشناس روابط عمومي - كارشناس مسئول وابط عمومي - مدیردفتر روابط عمومي

 • تلفن : 36277522 - 031
 • فکس : 36260742 - 031
 • ایمیل : H_Rezpaour@erec.co.ir
 • آدرس : اصفهان - چهارباغ بالا - شرکت برق منطقه ای اصفهان - داخلی 4288
دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل و حسابرسی داخلی
خانم
الهام رحیمی خبازلنگرودی

محل تولد : تهران
کارشناس حسابداري دانشگاه اصفهان شهریورماه 70
کارشناس ارشد مدیریت مالی ویژه صنعت آب و برق موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت دی ماه 89

كارشناس هماهنگي تجزيه و تحليل حساب ها شركت برق منطقه اي اصفهان - كارشناس مسئول هماهنگي و تجزيه تحليل سيستمها - رئيس قسمت پرداخت و تنظيم اسناد - مدير دفتر بودجه و مطالعات اقتصادي - مدير دفتر بودجه شركت برق منطقه اي اصفهان - مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل و حسابرسی داخلی

 • تلفن : 36248077 - 031
 • فکس : 36248077 - 031
 • ایمیل : e_rahimi@erec.co.ir
 • آدرس : اصفهان - چهارباغ بالا - شرکت برق منطقه ای اصفهان - داخلی 4386
دفتر حقوقی
آقای
سید حسین میرعنایت

تاريخ تولد: 1346/12/25    محل تولد : خمینی شهر
کارشناس حقوق قضایی دانشگاه آزاد خوراسگان بهمن ماه 74

اپراتور تجهيزات كمكي و ديزلي اضطراري در شركت مديريت توليد برق اصفهان - كار شناس امور اراضي - كارشناس حقوقي در شركت برق منطقه اي اصفهان - كارشناس مسئول حقوقي - مدير دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات در شركت برق منطقه اي اصفهان

 • تلفن : 36278770 - 031
 • ایمیل : h_mirenayat@erec.co.ir
 • آدرس : اصفهان - چهارباغ بالا - شرکت برق منطقه ای اصفهان - داخلی 4380
معاونت برنامه ریزی و تحقیقات
آقای مهندس
محمد حسین روحانی

تاريخ تولد: 1342/6/1    محل تولد : اصفهان
کارشناس برق - قدرت دانشگاه صنعتي اميركبير بهمن ماه 69
کارشناس ارشد برق قدرت دانشگاه صنعتي اصفهان بهمن ماه 78

كارشناس تعميرات الكترو مكانيك شركت برق منطقه اي اصفهان - كارشناس محاسب شركت برق منطقه اي اصفهان - كارشناس حفاظت وكنترل سيستم هاي فوق توزيع وانتقال شركت برق منطقه اي اصفهان - سر پرست گروه حفاظت و كنترل سيستم فوق توزيع شركت برق منطقه اي اصفهان - كارشناس مسئول حفاظت وكنترل سيستم فوق توزيع شركت برق منطقه اي اصفهان - مدير دفتر فني انتقال شركت برق منطقه اي اصفهان - معاون بهره برداري شركت برق منطقه اي اصفهان - معاون بهره برداري و عضو هيئت مديره شركت برق منطقه اي اصفهان - معاون برنامه ريزي و تحقيقات شركت برق منطقه اي اصفهان

 • تلفن : 36275005 - 031
 • فکس : 36244236 - 031
 • ایمیل : m_rohani@erec.co.ir
 • آدرس : اصفهان - چهارباغ بالا - شرکت برق منطقه ای اصفهان - داخلی 4566
1234567
 • کل: 2252174
 • امروز: 6660
 • آدرس: اصفهان - چهارباغ بالا - شرکت برق منطقه ای اصفهان
 • تلفن : 9-36244002-031
 • ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه 7 - 16
 • دورنگار: 36244022-031
 • کد پستی:8173751387
 • صندوق پستی:81465-948
 • پست الکترونیک: info@erec.co.ir
 • تلفن روابط عمومی: 36277522 - 031
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms