آمار نيروي انساني

تعداد كاركنان شركت برق منطقه اي اصفهان در پايان سال 1396


شرح

شركت برق منطقه اي اصفهان

تعدادکل

790

نوع جنسيت

مرد

707

زن

83

جمع
790

نوع استخدام

رسمي وحکمی

213

قراردادي

577

جمع
790

وضعيت تاهل

مجرد

74

متاهل

716

جمع
790

وضعيت تحصيلي

زير ديپلم

56

ديپلم

100

فوق ديپلم

105

ليسانس

392

بالاترازليسانس

137

جمع
790

بخش مشاغل

10000

8

20000

49

30000

92

40000

227

70000

13

80000

58

قرارداد معين

343

جمع
790
سن

زير 30 سال

57

31-40

392

41-50

240

51-60

99

بيش از 60 سال

2

جمع
790

سابقه كار

تا 5 سال

115

6 تا 10 سال

201

11 تا 15 سال

170

16 تا 20 سال

120

21 تا 25 سال

50

26 تا 30 سال

112

بالاي 30 سال

22

جمع
790

 

تاریخ بروزرسانی: 1397/05/16
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms