اظهارنظر بر روی پیش نویس های قوانین و مقررات
تعرفه برق

تعرفه برق در سال 1398


لايحه قانونی نحوه خريد و تملک اراضی و املاک

لايحه قانونی نحوه خريد و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مشتمل بر 12 ماده مصوب سال 1358


لايحه قانونی رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق کشور

لايحه قانونی رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق کشورمشتمل بر 10 ماده مصوب سال 1359


قانون سازمان برق ایران

قانون سازمان برق ایران مشتمل بر 23 ماده و 15 تبصره مصوب سال 1346


تصويب نامه حريم خطوط هوایی

حریم خطوط هوایی با توجه به ردیف ولتاژهای مختلف


© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms