44

تعداد رای :   2
43

تعداد رای :   2805
42

تعداد رای :   2637
41

تعداد رای :   2480
40

تعداد رای :   2331
39

تعداد رای :   2193
38

تعداد رای :   2151
37

تعداد رای :   1987
36

تعداد رای :   1870
35

تعداد رای :   1728
34

تعداد رای :   1591
33

تعداد رای :   1469
32

تعداد رای :   1326
31

تعداد رای :   1156
30

تعداد رای :   1012
29

تعداد رای :   867
28

تعداد رای :   741
27

تعداد رای :   604
26

تعداد رای :   473
25

تعداد رای :   349
24

تعداد رای :   232
23

تعداد رای :   113
22

تعداد رای :   2930
21

تعداد رای :   2759
20

تعداد رای :   2595
19

تعداد رای :   2444
18

تعداد رای :   2289
17

تعداد رای :   2
16

تعداد رای :   2080
15

تعداد رای :   1941
14

تعداد رای :   1799
13

تعداد رای :   1654
12

تعداد رای :   1530
11

تعداد رای :   1397
10

تعداد رای :   1241
9

تعداد رای :   1082
8

تعداد رای :   937
7

تعداد رای :   800
6

تعداد رای :   673
5

تعداد رای :   539
4

تعداد رای :   412
3

تعداد رای :   291
2

تعداد رای :   175
1

تعداد رای :   59
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms