کمیته ها

رديف

نام کميته و کارگروه

رديف

نام کميته و کارگروه

1

هيئت مديره

2

کميسيون مناقصه(مزايده)

3

کميته فنی بازرگانی

4

کميته مرکزي تحقيقات

5

كميته فني تخصصي تحقيقات محور انتقال

6

كميته عالي ايمني

7

کميته عالي طرحها

8

كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم

9

کميته عالي بودجه

10

شوراي عالي فن آوري اطلاعات وارتباطات (تکفا)

11

کميته بررسي وبازنگري حوادث نيروگاهها

12

کمیته پیگیری زمینهای بدون سند

13

کميسيون بررسي متقاضيان مصارف سنگين

14

کميته هماهنگي طرحها

15

کميته کيفيت توان

16

کميته برنامه ريزي ورزش

17

کميته بررسی آثار علمی

18

كميته هماهنگي موافقتنامه هاي داخلي

19

کميته اجرايي نظام پيشنهادها

20

کمیته ساماندهی خدمات رفاهی و ورزشی

21

هيئت تحريريه پيك برق اصفهان

22

کميته اجرايي بازاربرق

23

کميته عالی پدافند غيرعامل و مديريت بحران

24

كميته مشاوران جوان

25

کارگروه مدیریت پروژه ها

26

كميته بررسي و تاييد فني طرحها

27

شوراي توسعه فرهنگ نماز(ستاد اقامه نماز) و شوراي امر به معروف و نهي از منكر

28

كارگروه ارتقاء مشاغل

29

   کارگروه PMU

30

انتخاب زمين پست

31

بررسي طرحهاي (فوق توزيع و انتقال)

32

كار گروه راهبري و نظارت بر شركتهاي تامين نيروي انساني

33

كميته

BLACK OUT

34

کميته ستاد برق استانی و منطقه ای اصفهان و کارگروه انسجام بخشی امور برق و انرژی

35

مديريت پروژه ها

36

كميته‌ هماهنگي شركت برق منطقه اي اصفهان و شركت توزيع نيروي برق استان چهارمحال و بختياری

37

كميته‌ هماهنگي شركت برق منطقه اي اصفهان و شركت توزيع برق شهرستان اصفهان

38

كميته‌ هماهنگي شركت برق منطقه اي اصفهان و شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان

39

کميته پيگيری اقدامات استراتژيک

40

كميته عالي توسعه نيروگاههاي پراكنده در صنعت برق اصفهان

41

کارگروه on call

42

كميته فني تخصصي تحقيقات محور توليد

43

كارگروه تعامل با مشتركين و تكريم ارباب رجوع

44

كارگروه متقاضيان انتقال و سفرهاي خارجي

45

كميته وصول مطالبات

46

كميته بررسي اسناد مناقصه

47

كميته رسيدگي به امور ايثارگران

48

كميته سياست گذاري مجتمع فرهنگي تفريحي صنعت برق

49

کارگروه شناسایی اجناس راکد و مازاد در انبار

50

كارگروه هماهنگي مسائل مشترك معاونت طرح و توسعه و معاونت مالي و پشتيباني

51

كارگروه اصلاح الگوي مصرف در حوزه ستادي

52

کارگروه خطوط و بار

53

كارگروه ساماندهي محيط اداري

54

كارگروه موقت احصاء دارائيهاي بخش توليد

55

كارگروه تخصصي مديريت اسناد

56

كميته راهبري GIS

57

كميته هيئت انتخاب مشاور

58

كميته توسعه دولت الكترونيك و هوشمند سازي

59

كارگروه برآورد بار و انرژي منطقه

60

كميته راهبردي سايت و اينترانت

61

كارگروه موقت پستهاي حساس

62

كارگروه اصلاح مصرف برق صنايع و معادن

63

كميته ايمني و بهداشت شغلي

64

كميته اجرايي مديريت بحران و پدافند غير عامل

65

كارگروه مديريت دانش

66

کمیته نامگذاری پستها

67

کارگروه مطالعات منطقه

68

كميته ورزش شركتهاي آب و برق استان اصفهان

69

كارگروه آموزش و توسعه منابع انساني

70

كارگروه اجرايي طرح دوركاري

71

كميسيون توسعه مديريت

72

كار گروه بهینه سازی و توسعه نرم افزار جامع منابع انسانی

73

كميته ساختار و فنآوري هاي مديريتي

74

کارگروه آمار

75

كميته اتصال مولدهاي پراكنده

76

كارگروه اجرايي امنيت اطلاعات

77

كميسيون ترك تشريفات

78

کميته راهبری مدیریت دانش

79

كميته مديريت عملكرد (پايش اهداف استراتژيك و بهبود بهره وري) شرکت برق منطقه‌ای

80

كارگروه مديريت عملكرد، پايش اهداف استراتژيك و بهبود بهره وري معاونت مالي و پشتيباني

81

كارگروه مدیریت عملکرد، پایش اهداف استراتژيك و بهره وري معاونت منابع انساني

82

كارگروه مديريت عملكرد، پايش اهداف استراتژيك و بهبود بهره‌وري معاونت طرح و توسعه

83

كارگروه مديريت عملكرد، پايش اهداف استراتژيك و بهبود بهره‌وري معاونت بهره‌برداري

84

كارگروه مديريت عملكرد، پايش اهداف استراتژيك و بهبود بهره‌وري معاونت برنامه‌ ريزي و تحقيقات

85

ستاد بازسازي عتبات عاليات شركت

86

کارگروه مرکز بهبود مهندسي و اجراي طرح ها

87

کارگروه بهبود مهندسي و اجراي طرح ها بخش ديسپاچينگ و مخابرات

88

کارگروه بهبود مهندسي و اجراي طرح ها در بخش فشار قوي (H.V)

89

کارگروه بهبود مهندسي و اجراي طرح ها در بخش خطوط

90

كار گروه بهبود مهندسي و اجراي طرح ها در بخش فشار ضعيف (L.V)

91

کارگروه بهبود مهندسي و اجراي طرح ها در بخش ساختماني

92

شوراي برنامه ريزي فعاليتهاي فرهنگي و مناسبتها

93

كميته پيگيري علي الحساب راكد

94

كارگروه انرژي پدافند غيرعامل

95

كارگروه رفاه

96

كارگروه تدوین دستورالعمل ارزیابی کیفیت پروژه ها

97

كميته تاييد مسير خطوط

98

كميته تدوين برنامه ششم شوراي انرژي

99

كميته پايش، اندازه گيري و كاهش تلفات

100

سامانه فرماندهي حادثه

101

كميته مددكاري امام حسين (ع)

102

شوراي عالي پايايي منطقه اصفهان

103

كارگروه راهبران نيروهاي جديدالاستخدام

104

 كارگروه تكميل اطلاعات قراردادها و پروژه ها جهت ايجاد دسترسي مجریان و مشاورین ذیربط

105

كارگروه سيستم مديريت يكپارچه(IMS)

106

 كارگروه پيگيري خاتمه قراردادهاي راكد طرح و توسعه

107

کارگروه نظام پیشنهادهای معاونت های برنامه ریزی و طرح و توسعه

108

كارگروه حذف دستوركارها و پروژه محوري

109

كارگروه بررسي موارد خاص قراردادها و صورت وضعيتها (تعديل)

110

كارگروه هاي اصلاح كدينگ و ادغام انبارها

111

كارگروه راه اندازي نرم افزار PAS اسكادا RDC

112

كارگروه هماهنگي دفتر فني توليد و نيروگاه

113

كارگروه هاي اصلاح كدينگ كالاهاي انبار بخش خط

114

كارگروه هاي اصلاح كدينگ كالاهاي انباربخش تجهيزات پست

115

شوراي عالي امنيت اطلاعات (ISMS)

116

كميته سرمايه انساني (تشكيلات)

117

كارگروه واگذاري اطلاعات

118

كارگروه بررسي فرصتهاي قانوني برنامه و بودجه سنواتي

119

كارگروه موقت بررسي درخواست هاي بازنشستگي

120

كارگروه مبارزه با پولشويي

121

كميته تامين نيروي انساني

122

كميته پايش لوازم اندازه گيري مشتركين صنعتي

123 كميته اجرايي سايت و اينترانت شركت 124 كميته انضباطي كار
125 کمیته حسابرسی داخلی 126 شواری معاونین
127 كارگروه تهیه اطلاعات سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی(سادا)    
 

كميته هاي معاونت بهره برداري

رديف

نام کميته و کارگروه

رديف

نام کميته و کارگروه

1

کميته بهبود بهره برداری

2

 کمیته راهبری نت

3

كميته بهينه سازي لوازم يدكي و انبارها

4

كميته كارشناسي  و تحلیل حوادث

5

كميته راهبري مخابرات و ديسپاچينگ

6

کارگروه ثباتها

7

كميته كامپيوتر حوزه معاونت بهره برداري

8

شوراي مديران

9

كميته هماهنگي برنامه ريزي و بهره برداری طرح ها

10

کارگروه نظام پیشنهادهای تجهیزات معاونت بهره برداری

11

كمیته تخصصی معاونت بهره برداری

12

كميسيون آزمون ارتقاء گروه کارگران حوزه معاونت بهره برداري

13

كميته برنامه ريزي آموزش انتقال نيرو

14

كميته هماهنگي امور انتقال نيرو حوزه معاونت بهره برداري

15

کميته راه اندازی پستها

16

كارگروه پيگيري ارزيابي ساليانه

17

كارگروه اسكادا و تله متري

18

كميته تخصصي ترانسفورماتورهاي قدرت

19

کارگروه نظام پیشنهادهای بهره برداری و شبکه معاونت بهره برداری

20

كارگروه مخابرات

21

كارگروه خروج گسترده

22

کميته روساي نواحي بهره برداري

23

كمیته کارشناسی و تحلیل حوادث

24

كمیته مدیریت حوادث شبکه برق اصفهان

25

كمیته تعیین خسارت

26

كمیته بررسی خازنها در پست های فوق توزیع

27

كارگروه نخصصی تجهیزات

28

كارگروه تخصصی ترانسفورماتور

29

كمیته حفاظت و کنترل (رلیاژ)

30

کارگروه موقت تدوین و بازنگری برنامه نگهداری و تعمیرات

31

كارگروه اسكادا و تله متري(معاونت بهره برداري)

32

 

 

 

 

 

اهداف کميته ها:

هيئت مديره

هيئت مديره براي انجام هرگونه عمليات و معاملات كه مرتبطبا موضوع فعاليت شركت بودهو اتخاذ تصميم درباره آنان صريحاً در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشدبا رعايت قوانين و مقررات داراي اختيارات كامل است. هيئت مديره همچنين داراي اختياراتي به شرح زير است.

1- پيشنهادخط مشي و برنامه هاي كلان شركت به مجمع عمومي

2- تاييد برنامه عملياتي شركت اعم از بهره برداري و توسعه تاسيسات

3- رسيدگي و تاييد بودجه سالانه، گزارش عملكرد سالانه و صورتهاي مالي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي

4- تاييد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اموال و استخدامي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي براي تصويب

5- تصويب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمي، فني، صنعتي و بازرگاني در زمينه هاي مرتبط با فعاليت شركت با رعايت قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه

6- تصويب اخذ وام و اعتبار به پيشنهاد مدير عامل و در قالب مصوبات مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات

7- انجام حسابرسي داخلي نسبت به ماليات، معاملات، درآمدها، مخارج و كليه امور شركت

8- بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغييرمواد اساسنامه به مجمع عمومي

9- بررسي و پيشنهاد ساختار كلان شركت و برنامه جذب و تعديل نيروهاي انساني مربوط به مجمع عمومي

10- تصويب تشكيلات تفصيلي شركت در چارچوب تشكيلات كلان شركت و اعلام به مجمع عمومي

11- هيئت مديره موظف است صورتهاي مالي شركت و گزارش هيئت مديره را در مهلت مقرر براي شركت مادر تخصصي توانير و همچنين به منظور رسيدگي و اظهار نظر براي بازرس و حسابرس شركت ارسال نمايد.

12- بررسي و پيشنهاد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوا به مجمع عمومي با رعايت مقررات مربوط.

13- انتخاب مدير عامل و پيشنهاد وي به رئيس مجمع عمومي شركت براي صدور حكم

14- بررسي و تصويب دستورالعملهاي داخلي لازم براي اداره شركت

15- تشخيص مطالبات مشكوك الوصول و پيشنهاد براي وضع ذخيره به مجمع عمومي

16- هيئت مديره به مسئولين خود مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به مدير عامل تفويض نمايد.

 

کميسيون مناقصه(مزايده)

كميته بنا بر تكليف ماده 5 قانون برگزاري مناقصات تشكيل گرديده است . تكاليف قانوني موضوع ماده 6 قانون برگزاري مناقصات عبارتند از:

• تشكيل جلسات كميسيون در موعد مقرر

• ارزيابي شكلي پيشنهادهاي مناقصه گران

• ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول

• ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني - بازرگاني

• تعيين برندگان مناقصه

• تنظيم صورتجلسات مناقصات

تصميم گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه

 

کميته فني بازرگاني

1) بررسي و تاييد ارزيابي كيفي مناقصه گران

2) بررسي و تاييد ارزيابي فني مناقصه گران

3) بررسي و تصميم گيري درخواست پيمانكاران و مشاوران بمنظور تغيير مشخصات فني تجهيز و يا سازندگان

 

کميته مرکزي تحقيقات

اين كميته بعنوان عالي ترين مرجع تصميم گيري تحقيقات شركت اهداف زير را دنبال ميكند:

• اشاعه فرهنگ تحقيقات.

• تصويب اولويتهاي تحقيقاتي.

• نظارت بر اجراي دستورالعمل ها و روشهاي اجرايي مصوب.

• بررسي و تصويب پروژه هاي تحقيقاتي پيشنهادي.

• بررسي و تصويب خاتمه پروژه هاي تحقيقاتي انجام شده.

• تعيين دستگاه نظارت جهت پروژه هاي تحقيقاتي مصوب.

• تصميم گيري در خصوص افزايش مدت و مبلغ قراردادهاي تحقيقاتي.

• برقراري رابطه تحقيقاتي با دانشگاههاي منطقه.

 

کميته فني تخصصي تحقيقات محور انتقال

• بررسي پروژه هاي پيشنهادي محورانتقال از لحاظ تحقيقاتي بودن و تكراري نبودن و اينكه نتايج و دستاوردهاي پروژه مورد نياز صنعت برق باشد يا به عبارتي ديگر بررسي كاربردي بودن پروژه همچنين بررسي تيم تحقيق ازلحاظ دارا بودن پتانسيل علمي كافي جهت انجام پروژه جهت ارائه پروژه دركميته مركزي تحقيقات

• بررسي پروژه هاي خاتمه يافته از لحاظ كافي بودن مدارك لازم جهت ارائه در كميته مركزي و بستن پروژه

 

کميته عالی ايمنی

1 – سياست گذاري هاي كلان ايمني و بهداشت شغلي شركت .

2 – تدوين اهداف و استراتژي هاي ايمني و بهداشتي شركت .

3 - تصميم گيري در خصوص مسير ارتقاء ايمني و بهداشت شغلي در شركت .

4 – آسيب شناسي عملكرد ايمني و بهداشت شغلي شركت با تمركز بر فعّاليّت پيمانكاران .

5 - فرهنگ سازي ايمني و بهداشت شغلي در شركت در سايه تصميم گيري هاي مديريتي .

6 – حركت در راستاي افزايش ايمني و پيشگيري از حوادث انساني و تجهيزاتي .

7 – پايش فرآيندهاي ايمني و بهداشتي و تصميم گيري در خصوص بهبود فرآيندهاي ايمني و بهداشت شغلي شركت .

 

کميته عالی طرحها

• پيشرفت فيزيكي طرحها طبق دستور جلسه و ارائه راه حل هاي لازم جهت رفع مشكلات احتمالي.

• ارائه رهنمود هاي لازم توسط مديريت عامل جهت تسريع يا تعديل روند اجراي پروژه ها

• بررسي روند انجام مناقصات بصورت موردي

• بررسي مشكلات حقوقي طرحها در صورت وجود مشكل در اجرا

• تائيد و تصويب پروژه هاي اضطراري پيشنهاد شده از طرف معاونت بهره برداري و معاونت برنامه ريزي .

• تائيد تغييرات در ساختار طرحهاي ابلاغ شده از طرف توانير

 

کميته عالی بودجه

هدف از تشكيل اين كميته تائيد و تصويب بودجه پيشنهادي سال آتي و بودجه پيشنهاد اصلاحي سال جاري مي باشد . پس از تشكيل جلسات با معاونت هاي مربوطه و شركتهاي مديريت توليد نتيجه جلسات فوق در قالب فرم هاي بودجه ارائه و در اين كميته به اطلاع مقام مديريت عامل و معاونت ها و مديران دفاتر مستقل و مديران واحدها مي رسد تا آخرين تغييرات و پيشنهادات اعلام و اصلاح گردد . سپس بودجه پيشنهادي به تصويب و تائيد مقام مديريت عامل و اعضاي هيئت مديره رسيده و جهت ارائه به شركت توانير ارسال مي گردد .

 

شورای عالي فن آوري اطلاعات وارتباطات (تکفا)

 • تدوین اهداف کلان و راهبردی توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت برق منطقه ای اصفهان
 • بروز رسانی خط مشی ها و سیاست های موجود در جهت نیل به نظام مطلوب فن آوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت برق منطقه ای اصفهان
 • تبیین نظام ارتباطی و اطلاع رسانی و برنامه توسعه زیر ساخت های شرکت برق منطقه ای اصفهان
 • سیاست گذاری در زمینه پشتیبانی و گسترش استفاده از کاربردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت برق منطقه ای اصفهان و ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مربوط.
 • پیگیری نظارت و ارزیابی بر اجرای سیاست های مصوب سازمان های بالا دستی درزمينه فن آوری اطلاعات و ارتباطات

 

كميته  بررسي و بازنگري حوادث نيروگاه ها

بررسي و برنامه ريزي كليه مسائل فني و غير فني نيروگاههاي منطقه كه عمده موارد آن به شرح زير مي باشد:

• تجزيه و تحليل حوادث نيروگاهها با اعلام نظر تخصصي كارشناسان مربوطه و ارائه راهكارهاي لازم

• بررسي وضعيت بهره برداري و تعميرات واحدهاي توليد بمنظور حفظ پايداري شبكه

• بررسي پروژه هاي سرمايه گذاري و بهينه سازي نيروگاهها كه در تامين بهره برداري و توليد مطمئن واحدها موثر مي باشد .

• بررسي كميت و كيفيت تعميرات اساسي واحدها و تجزيه و تحليل تخصصي آيتمهاي كاري و تعيين نقاط بحران تعميرات وارائه راهكار در جهت حل آنها .

• تعيين خط مشي جهت نظارت عاليه بربهره برداري واحدهاي BOO و BOT

• بررسي نقاط بحران نيروگاهها مانند آب ، سوخت و... كه پروسه توليد را تهديد نمايد و هماهنگي در جهت رفع آنها

 

كميته بررسي متقاضيان مصارف سنگين

1- طرح درخواست متقاضيان انشعاب برق باسطح ولتاژ63 كيلوولت وبالاتروباهرميزان قدرت درخواستي .

2- طرح ساير موضوعات ارجاعي ازطرف مشتركين مرتبط بامسائل انشعاب موجوديا خدمات پس ازفروش .

3- تعيين هزينه فيدرهاي فوق توزيع وانتقال به صورت مستمردرابتداي هرسال وپيشنهاد به هيئت مديره محترم.

4- بررسي وامكان سنجي درخواست انشعاب برق متقاضياني كه ازشركت هاي توزيع ارجاع وپيشنهاد گرديده تا متقاضي ازطريق فيدراختصاصي 20 كيلوولت تامين برق گرددو مصوبه كميسيون عينا"جهت اقدامات بعدي براي شركت هاي توزيع ارسال مي گردد .

5- طرح درخواست هاي متقاضيان باقدرت 2 مگاوات وبالاتر كه پرونده آنها ازطريق شركت هاي توزيع به كميسيون ارجاع گرديده وپس ازبررسي هاي لازم وهمچنين مشخص نمودن وضعيت پست هاي موجودسطح ولتاژ موردنيازجهت تحويل انرژي تعيين ومصوبه كميسيون حسب موردتوسط شركت توزيع يابرق منطقه اي ، اجراخواهدشد.

 

كميته هماهنگي طرحها

بررسي مشكلات و موانع طراحي و تامين تجهيزات و اجرايي پروژه ها

اتخاذ تصميمات و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع موانع

 

كميته کيفيت توان

1- بررسي وضعيت كيفيت توان شبكه برق اصفهان.

2- ارائه راهكارهاي مناسب جهت اصلاح آن.

3- برنامه ريزي براي سالهاي آتي

 

كميته برنامه ريزي ورزش

• تعيين سياستهاي اجرايياجرايي و كلي ورزش شركت برق منطقه اي اصفهان

• حضور حداكثري همكاران در فعاليتهاي ورزشي

• توسعه ورزش همگاني

• حضور پررنگ خواهران در فعاليتهاي ورزشي

• تهيه وتنظيم تقويم ورزشي ساليانه

• استفاده بهينه از امكانات ورزشي جهت همكاران و خانواده ايشان

• ارايه عملكرد ساليانه فعاليتهاي ورزشي سال قبل

• برگزاري مسابقات ورزشي در مناسبتهاي مختلف دهه فجر و هفته تربيت بدني

• ايجاد انگيزه لازم براي همكاران جهت حضور در فعاليتهاي ورزشي

• حضور در مسابقات و فعاليتهاي ورزشي سراسري وزارت نيرو

توضيحات:اين كميته در نهايت سياستهاي كلي ورزش شركت را با هماهنگي مديريت عامل برنامه ريزي مينمايد.

 

كميته بررسی آثار علمی

با عنايت به لزوم ارج نهادن به تلاش وجديت همكاران در امر تاليف ، تدوين و ترجمه كتاب و تهيه مقالات علمي و ايجاد زمينه براي رشد و بالندگي استعداد همكاران كميته ارزشيابي تاليفات جهت تدوين نظامنامه مربوطه در قالب اهداف زير فعاليت مي كند.

- رشد و اعتلاي فرهنگ مطالعه و تحقيق در بين كاركنان

- تجمع و گرد آوري دانش سازماني موجود در سطح شركت

- ارج گذاري به جديت و تلاش همكاران

- تامين بستر مناسب به منظور ارائه توانايي هاي كاركنان در مجامع عمومي

- ايجاد تسهيلات لازم جهت انتشار آثار با ارزش

- تنظيم مكانيسم ارزيابي اثر

 

هماهنگي موافقتنامه هاي داخلي

هدف از تشكيل كميته موافقتنامه ها:ايجاد هماهنگي و ارتباط به موقع و موثر بين واحدهاي اجرايي ( فني ) و مالي و دفتر بودجه جهت تهيه و ارسال به موقع موافقتنامه ها ، صورت وضعيتها و تخصيص نقدينگي ، بررسي و مقايسه عملكرد مي باشد كه در سال 1388 بنا بر پيشنهاد مقام مديريت عامل علاوه بر موافقتنامه هاي داخلي ، بررسي و مقايسه عملكرد و روند اجرائي موافقتنامه طرح انتقال نيرو نيز بطور مستمر بر شرح فعاليت فوق افزوده شده است .

 

كميته اجرايي نظام پيشنهادها

• بررسي پيشنهادهاي دريافت شده از همكاران و پذيرش و يا عدم پذيرش پيشنهاد و همچنين تعيين پاداش پيشنهاد

• ارسال پيشنهادهايي كه نياز به كار كارشناسي دارد جهت كارشناسان

• دريافت وجمع بندي نتايج كارشناسي و تصميم گيري درخصوص پذيرش يا رد پيشنهاد

• ارسال پيشنهادات پذيرفته شده با امضا و تاييد مديريت محترم عامل جهت اجرا به واحدهاي مربوطه

• پيگيري نتايج اجراي پيشنهادات

• جمع بندي نتايج حاصل از نظام پيشنهادات در آخر هر سال

توضيحات:كميته نظام پپيشنهادات يكي از كميته هاي فعال در نظام مديريت مشاركت مي باشد كه درصدد جلب نظرات كليه همكاران در بهبود و اصلاح

روشهاي كاري، صرفه جويي و ... مي باشد.

 

هيئت تحريريه پيك برق اصفهان

سياست گذاريها در مورد نحوه چاپ و ويرايش پيك برق اصفهان و همچنين نحوه نظارت بر آن.

 

كميته اجرايي بازار برق

• بررسي مسايل فني نيروگاهها از ديد بازار برق جهت قيمت دهي و اعلام توليد به بازار برق مديريت شبکه

• بررسي مسايل و مشکلات فني بازار برق مربوط به برقراري اطلاعات نيروگاهها و پستها

• بررسي مسايل مالي بازار برق

• تصميم گيري در مورد روشهاي ارتقاء بازار در بعدهاي اجرايي و فني

• بررسي رفع اختلاف و تصحيح جرايم اعمالي در صورتحسابها مربوط به بازار و نيروگاهها در تعامل با مسئولين بازار نيروگاهها

 

كميته عالي پدافند غيرعامل و مديريت بحران

• سياست گذاري و تصميم گيري درمورد مسائل پدافند غير عامل و مديريت بحران

• برنامه ريزي چگونگي پوشش دهي پدافند غيرعامل در خصوص نقاط حساس سيستم برق رساني در منطقه

• بررسي و نظارت بر پيشرفت پروژه هاي مشاوره اي و اجرائي در زمينه پدافند غير عامل و مديريت بحران

• تصميم گيري وسياست گذاري در مورد مديريت به حداقل رساندن خسارات، ترميم خرابي ها و بازگرداندن شبكه برق رساني به حالت عادي در مواقع بحراني از قبيل سيل ، زلزله و ساير حوادث غير مترقبه و تشكيل ستاد مديريت بحران و تبيين شرح وظايف آن

 

كميته مشاوران جوان

1- استفاده بهینه و مطلوب از ظرفیت جوانان شاغل در سطح شرکت

2- آگاهي مديريت ارشد نسبت به نگرش نسل جوان

3- استفاده از ذهن هاي خلاق نسل جوان در بهبود امور.

4 - اطلاع رساني به نسل جوان در جهت بهبود عملكرد آنان

5- شناسایی ضابطه مند نیروهای جوان با انگیزه و خلاق و تلاش در جهت فراهم آوردن زمینه های رشد و شکوفای توانمندی های علمی ,فنی و مدیریتی جوانان شاغل درشرکت

6 - ارائه راهکار مناسب در راستای بروز و جلب دیدگاهها ,ایده ها و مشارکت جوانان در زمینه های مختلف با صنعت برق و طرح و پیگیری آنها

7 - تلاش در جهت فرهنگ سازی مناسب در میان مدیران در خصوص اهمیت نگاه ویژه به جوانان با هدف تربیت نیروهای مستعد آینده صنعت

8 - فراهم نمودن امکان انتقال تجارب مدیران با سابقه به جوانان شاغل در صنعت

9 - بهره مندی شرکت از استعداد ,خلاقیت ,ابتکار و نشاط نسل جوان در راستای تحقق اهداف و تضمین آینده این صنعت

 

كميته بررسي و تاييد فني طرحها

به منظور بررسي دقيق تر طرح ها و افزايش كيفيت طرح ها و حتي الامكان انطباق آنها با درخواست هاي
فني همكاران بهره برداري اين كميته تشكيل گرديده است.

نمايندگان دفتر مهندسي طرح ها، مجريان (پست ها و خطوط)، دفتر فني انتقال نيرو، امور بهره برداري و برنامه ريزي در اين كميته عضو هستند. كميته در دو مقطع زماني براي هر طرح تشكيل مي گردد:

1- يك بار در زمان تهيه اسناد مناقصه ها، مدارك پايه شامل دياگرام تك خطي (اندازه گيري، حفاظت)
و جانمايي بررسي مي گردد.

• پس از مبادله قرارداد در زمان تأييد مدارك نيز در صورت لزوم جلساتي جهت بررسي دقيق تر درخواست ها برگزار مي شود.

انتظار مي رود با برگزاري منظم اين جلسات مضاف بر افزايش كيفيت اجراي طرح ها، عدول از موارد قراردادي
و تغيير آيتم هاي فني قراردادي نيز حداقل شود.

 

شوراي توسعه فرهنگ نماز(ستاد اقامه نماز) و شوراي امر به معروف و نهي از منكر

• انسجام بخشي اقدامات و فعاليتهاي ترويج و توسعه فرهنگ نماز و نماز جماعت.

• برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي عملكرد شركتها و واحدهاي تابعه در امر اقامه نماز.

• پيش بيني فضاي مناسب جهت اقامه نماز.

• توسعه، نگهداري و بهسازي نمازخانه ها.

• تدوين خط مشي اساسي در خصوص ترويج معروفات و مبارزه با منكرات.

• شناسايي و رفع علل ريشه هاي مشكلات موجود براي احياي فريضه الهي در سطوح مختلف اداري.

• تلاش در راستاي ايجاد شرايط و امكانات لازم جهت احياي امر به معروف.

• تعيين اولويتها و طبقه بندي موارد مرتبط با امر به معروف.

• هماهنگي در جهت اجراي سياستهاي ابلاغي.

 

کميته انتخاب زمين پست

تعيين زمين ايستگاههاي فوق توزيع و انتقال در محدوده پيش بيني شده توسط دفتر برنامه فني با ارائه چند گزينه بر حسب الويت مشخص شده از طرف كميته انتخاب زمين پست.

توضيحات :دفتر حقوقي مطابق با الويت و مسائل حقوقي يكي از اين گزينه ها را انتخاب و تصرف مي كند

 

کميته بررسي طرحهاي (فوق توزيع و انتقال)

حسب مورد طرحهايي در دفتر برنامه ريزي فني مورد مطالعه قرار مي گيرد برنامه دراز مدت ، ميان مدت ،درخواست مشتركين كه مستلزم ارائه به توانير واخذ مصوبه وتائيديه آن شركت مي باشد. اين مطالعات طرحها در كميته مورد نظر بررسي شده و گزينه ها بررسي و اولويت اول برق منطقه اي اصفهان در مورد طرح مشخص شده و به همراه مطالعات انجام شده به توانير ارسال مي گردد.

 

 كميته BLACK OUT

پس از حوادثي كه منجر به جدا شدن شبكه برق اصفهان از شبكه سراسري و تكرار آن كه باعث مشكلاتي در توليد و انتقال انرژي الكتريكي در منطقه گرديد و به منظور كم نمودن زمان راه اندازي مجدد طي جلسه اي در تاريخ 22/7/83 در ديسپاچينگ CAOC مراحل ابتدايي تشكيل كميته BLACK OUT انجام و اعضاء كميته مشخص و ضمن تهيه پيش نويس دستور العمل BLACK OUT طي هشت جلسه با بررسي تاسيسات موجود نسبت به اولويت بندي راه اندازي و برق دار كردن مصرف كننده ها دستورالعمل تهيه گرديد. هماهنگي با تاسيسات صنعتي عمده منطقه نظير ذوب آهن و صنايع فولاد و تعيين حدود اختيارات ديسپاچينگ هاي CAOC و RDC (فوق توزيع) در زمان BLACK OUT انجام شده و به منظور نهايي شدن اين دستورالعمل در تاريخ 19/11/83 جهت ديسپاچينگ ملي ارسال و هماهنگي هاي لازم انجام گرديد.

از موارد عنوان شده:

1- مشخص نمودن اعضاء كميته BLACK OUT

2- تهيه نقشه تك خطي اختصاصي BLACK OUT

3- تعيين حدود اختيارات ديسپاچينگ هاي CAOC و RDC در زمان BLACK OUT

4- نحوه همكاري با نيروگاههاي مبداء (هسا و زاينده رود) و يا جنوب اصفهان و فولاد مباركه

5- نحوه راه اندازي نيروگاههاي بخار

6- اولويت بندي برق دار نمودن مصرف كننده هاي برق و نحوه پارالل با شبكه سراسري

7- مشخص نمودن اشكالات موجود جهت كنترل و ارائه خدمات فوق الذكر توسط واحدهاي اجرايي اعم از ارتباط بيسيم ، PLC ، DTS اطلاعات مونيتورينگ، كمبود حفاظت در پست ها و خطوط ارتباطي ....

ضمناً جهت اطمينان از صحت عملكرد تصميمات گرفته شده و پيشنهاد كميته راهبردي شبكه برق كشور اين دستورالعمل با نرم افزار پاشا تست كه منحني هاي آن ضميمه دستورالعمل مي باشد.

 

كميته ستاد برق استانی و منطقه ای اصفهان و کارگروه انسجام بخشی امور برق و انرژی

كميته ستاد برق استاني و منطقه اي و كار گروه انسجام بخشي كميته مشترك شركتهاي برق منطقه اي و شركتهاي توليد و توزيع مي باشد. و كليه مسائل كلان صنعت برق منطقه اي (دو استان اصفهان و چهارمحال و بختياري) در اين كميته مطرح و تصميم گيري لازم اتخاذا ميگردد و همچنين كليه مسائلي كه احتياج به هماهنگي و تصميم گيري مشترك در صنعت برق منطقه را دارد در اين كميته مطرح و با هماهنگي اقدامات مناسب انجام ميگردد.

 

كميته‌ هماهنگي شركت برق منطقه اي اصفهان و شركت توزيع نيروي برق استان چهارمحال و بختياری

- اهداف اين كميته هماهنگي بين شركت توزيع و برق منطقه اي براي استفاده مناسب از تاسيسات فوق توزيع و توزيع و بررسي مشكلات بهره برداري از شبكه هاي شركت و همچنين بررسي اتفاقات پيش آمده و هماهنگي و تصميم گيري براي جلوگيري و كاهش حوادث مي باشد.

 

كميته‌ هماهنگي شركت برق منطقه اي اصفهان و شركت توزيع برق شهرستان اصفهان

- اهداف اين كميته هماهنگي بين شركت توزيع و برق منطقه اي براي استفاده مناسب از تاسيسات فوق توزيع و توزيع و بررسي مشكلات بهره برداري از شبكه هاي شركت و همچنين بررسي اتفاقات پيش آمده و هماهنگي و تصميم گيري براي جلوگيري و كاهش حوادث مي باشد.

 

كميته‌ هماهنگي شركت برق منطقه اي اصفهان و شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان

- اهداف اين كميته هماهنگي بين شركت توزيع و برق منطقه اي براي استفاده مناسب از تاسيسات فوق توزيع و توزيع و بررسي مشكلات بهره برداري از شبكه هاي شركت و همچنين بررسي اتفاقات پيش آمده و هماهنگي و تصميم گيري براي جلوگيري و كاهش حوادث مي باشد.

 

كميته پيگيري اقدامات استراتژيک

در كميته پيگيري اقدامات استراتژيك مسائل زير مورد بررسي قرار مي گيرد

• پيگيري سنجه ها و اهداف كارت امتيازي متوازن

• تصويب تغييرات ويا تذكرات جديد در مورد اهداف و سنجه ها

• بررسي نمودارهاي پيشرفت پروژه ها

• بررسي نتايج حاصل شده از اجراي پروژه ها

• اخذ تصميم درخصوص اصلاح روند كار

توضيحات:در اين كميته تقريبا تمامي مديران و مسؤولين سنجه ها حضور دارند ودر صورتيكه توضيحي لازم باشد در جهت آگاهي ديگر اعضاء درخصوص وضعيت سنجه هاارائه نمايند ارائه مي كنند.

 

كميته عالي توسعه نيروگاههاي پراكنده در صنعت برق اصفهان

با توجه به بند ب ماده 122 قانون برنامه سوم توسعه (تنفيذي ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه) و آيين نامه ها و دستورالعملهاي مربوطه به منظور توسعه مولدهاي مقياس كوچك در صنعت برق اصفهان اين كميته تشكيل و همزمان وظايف تعيين شده جهت واحد جلب مشاركت در دستورالعمل توسعه مولدهاي كوچك را نيز انجام مي دهد . از جمله:

- حمايت از سرمايه گذاري در احداث مولد هاي مقياس كوچك

- معرفي موقعيتهاي مناسب احداث مولد

- راهنمايي و همكاري با سرمايه گذاران و تسهيل ارتباط آنها با شركتها، سازمانها و ارگانهاي مربوطه

- بررسي ، ارزيابي ، راهنمائي، اصلاح و تائيد تقاضاها جهت صدور موافقتنامه ، پروانه احداث ، قرار داد فروش و اجازه بهره برداري تا سقف مجاز

- هماهنگي در انجام امور مربوطه به توسعه مولدهاي پراكنده در صنعت برق اصفهان

 

كميته فني تخصصي تحقيقات محورتوليد

وظيفه مهم اين كميته‘ آماده كردن يك پروژه از نظر نيازسنجي‘ امكان ستجي‘ قيمت‘ تيم انجام دهنده‘ زمان بندي و ... براي طرح در كميته مركزي تحقيقات مي باشد اين كميته بنا به مورد و در صورت ارسال پيشنهاد پروژه در محور توليد از سوي محققين برگزار مي گردد.

 

كارگروه متقاضيان انتقال و سفرهاي خارجي

1- بررسي اسناد و مدارك دريافتي متقاضيان

2- مطرح نمودن درخواست متقاضيان در كميته

3- نقل و انتقال تعدادي از كاركنان بين شركتها

• بررسي فرصتهاي سفرهاي خارجي و بورسهاي اعلام شده به شركت

• بررسي نياز به اعزام افراد از طرف شركت و احصاء شاخصهاي مورد نياز جهت افراد اعزامي

• تطبيق افراد با شاخص هاي احصا ء شده و ضوابط و مقررات حاكم و معرفي افراد واجد شرايط از طريق كميته به مديريت محترم عامل

• انجام مراحل اداري اعزام پس از تاييد مديريت محترم عامل

• تدوين نظامنامه ها ودستورالعمل هاي مورد نياز

• ساير موارد ارجاعي از طرف مديريت محترم عامل

 

کميته بررسي اسناد مناقصه

بررسي اسناد مناقصه از لحاظ شرايط پيشنهاد دهندگان، امتيازات فني و بازرگاني قراردادي و فني

 

كميته رسيدگي به امور ايثارگران

• برنامه ريزي چگونگي اجراي دستور العمل تجليل از ايثارگران وزارت نيرو

• برنامه ريزي لازم جهت برگزاري مراسم تجليل از ايثارگران در روز جانباز – هفته آزادگان هفته دفاع مقدس و دهه مبارك فجر

• به روز نگه داشتن آمار ايثارگران

• ارتباط لازم با مراجع ذيصلاح و مربوط مانند امور ايثارگران شركت توانير –وزارت نيرو – بنياد شهيد و امور ايثارگران استان –امور ايثارگران شركتهاي تابعه وزارت نيرو در سطح كشور و استان

5- ايجاد ارتباط با همكاران ايثارگران

 

كميته سياست گذاري مجتمع فرهنگي تفريحي صنعت برق

1- تدوين دستورالعملها و مقررات استفاده از ويلاها.

2-- نظارت و پيگيري امور مربوط به نگهداري تاسيسات و ارائه خدمات توسط شركت پيمانكار.

3- سياست گذاري كلي در خصوص توسعه فضاي سبز، امور رفاهي و تعميرات مورد نياز مجتمع.

4- ارائه راهكارهاي پيشنهادي و نظرات مشورتي به مديران محترم عامل در خصوص اقدامات كلان و طرحهاي آتي در مجتمع.

 

ستاد اصلاح الگوي مصرف در حوزه ستادي

روشهاي مصرف و ايجاد ساز و كارهاي مناسب مديريت مصرف درآب، برق ، كاغذ ، گرمايش ، سوخت (گازمصرفي ) و ...

- كنترل و نظارت برمصرف انرژي در ساختمانهاي اداري ، پست هاي انتقال و فوق توزيع و تاسيسات مربوطه

- اقدام براي مصرف بهينه منابع و انرژي ورعايت حداكثر صرفه جويي در هزينه هاي جاري و فرهنگ سازي در اين خصوص

- اتخاذ تدابير لازم براي افزايش راندمان، كاهش تلفات ايستگاهها و شبكه هاي انتقال و فوق توزيع.
 

 

كارگروه ساماندهي محيط اداري

تهيه و ارائه چك ليستهايي به منظور بهبود وضعيت ظاهري دفاتر كار و نظم و انضباط و تميزي محيط كار منطبق بر استانداردها، سلامت جسماني (ارگونومي) و نشاط روحي همكاران و ايجاد تصور مثبت نسبت به سازمان از طرف ارباب رجوع و همچنين بهبود وضعيت موجود فضاي اداري حول محورهاي زير:

• نظم، ترتيب و آرستگي محيط كار

• دور انداختن اشياء بدون استفاده و غير ضروري

• مرتب و پاكيزه نگهداشتن محيط كار .

ضمناً كميته توسط گروه ارزيابي به طور سالانه نسبت به ارزيابي دفاتر اقدام و ضمن پيگيري رفع مشكلات احتمالي موجود در دفاتر كار در پايان دفاتر كار را رتبه بندي و گزارش نهايي جهت اقدامات مقتضي به مديريت محترم عامل ارائه مينمايد.

 

كميته راهبري GIS

• سياستگذاري در رابطه با اهداف و فعاليتهاي GIS در شركت

• سياستگذاري در رابطه با ارتباط با ساير دستگاههاي استاني در حوزه GIS در منطقه تحت پوشش

• هماهنگي با شركت توانير در حوزه GIS

• ارائه راهكارهاي لازم در رابطه با عملياتي نمودن GIS و ايجاد گردش اطلاعات مكاني و توصيفي در شركت

• هماهنگي با شوراي ICT در شركت

6- هماهنگي با دفتر فناوري اطلاعات شركت جهت فراهم سازي زير ساخت سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز براي پياده سازي GIS در شركت

 

كميته هيئت انتخاب مشاور

انتخاب مشاوران صلاحيتدار و توانمند

ايجاد محيط رقابت كيفي براي توسعه خدمات مشاوره

تضمين كيفيت خدمات مشاوره

 

كارگروه برآورد بار انرژي منطقه

اين كارگروه با هدف هماهنگ كردن فعاليتهاي مربوط به گروه هاي برآورد بار و انرژي شركت برق منطقه اي اصفهان و شركتهاي توزيع برق منطقه شامل سه شركت:توزيع استان اصفهان ، توزيع شهرستان اصفهان و توزيع استان چهارمحال و بختياري با رهنمود شركت توانير ( دفتر برنامه ريزي و توسعه ) تشكيل گرديده است . اهم فعاليتها و رئوس برنامه هاي اين كارگروه به شرح زير است:

• بحث و تبادل نظر درمورد چگونگي تهيه اطلاعات و رفع مشكلات احتمالي به منظور آماده نمودن كتابهاي گزارش برآورد بار هركدام از شركتها

• ايجاد هماهنگي بين كارشناسان برآورد بار شركتهاي توزيع و برق منطقه اي به منظور تهيه گزارشات دقيق و بدون ايراد جهت ارسال به مقامات بالاي شركت و توانير

• اعمال تغييرات لازم در اطلاعات برآورد بار باتوجه به تغييرات احتمالي در منابع اطلاعات ( ازجمله تغييرات تقسيمات كشوري ، تعرفه ها ، روند محاسبات پيك بار ، فروش انرژي و ... )

• ايجاد هماهنگي با دفتر برنامه ريزي توسعه شركت توانير به منظور استفاده موثر از نرم افزار برآورد بار و به روز كردن آن در زمانهاي مناسب

• ارتباط با شركتها و سازمانهائي كه براي جمع آوري اطلاعات به آنها نيازمنديم مانند استانداري ها ، سازمان آب ، سازمان صنايع ، شركت انديشمند و .... و رفع مشكلات احتمالي

 

کمیته راهبردی سایت و اینترانت

 • حضور در جلسات آموزشي ارائه شده توسط دفتر فاوا
 • هماهنگي و همکاري‌هاي لازم درخصوص مديريت محتوا با دفتر فاوا.
 • ارجاع مشکلات وب سايت اينترانت و اينترنت شرکت به کارشناسان فاوا.
 • پاسخگو بودن در برابر محتواي بارگذاري شده و بروزرساني آن.
 • اعلام نياز‌هاي جديد در وب سايت اينترانت و اينترنت جديد.
 • هماهنگي و همکاري‌هاي لازم درخصوص پياده‌سازي نيازهاي جديد با دفتر فاوا.
 • نگهداري و آرشيو كليه محتواي بارگذاري شده در وب سايت اينترانت و اينترنت.
 • بارگذاري محتواي موردنظر معاونت يا دفاتر در وب سايت اينترانت شرکت
 • بروزرساني محتواهاي بارگذاري شده در وب سايت اينترانت شرکت مطابق دوره‌هاي زماني اعلام شده
 • ارسال محتواي بروزشده جهت بارگذاري در وب سايت اينترنت شرکت جهت کارشناسان فاوا مطابق دوره‌هاي زماني اعلام شده
 • کنترل  و پيگيري بروزرساني محتوا در وب سايت اينترنت شرکت بطور مستمر

 

كارگروه اصلاح مصرف برق صنايع و معادن

فراهم شدن زمينه مديريت عرضه و تقاضاي مصرف برق و رفع مشكلات ناشي از قطع برق واحدهاي صنعتي و معدني كشور

 

كميته ايمني و بهداشت شغلي

1 – متمركز نمودن فعاليت هاي ايمني شركت .

2 – متمركز كردن فعاليتهاي بهداشت رواني و سلامت جسمي همكاران .

3 – هم راستا نمودن فعاليت هاي شركت با سيستم هاي OHSAS و HSE .

4 – جمع آوري اطلاعات و تأمين زمينه هاي تصميم سازي پيرامون نيازهاي ايمني و بهداشت شغلي و ارائه آن به كميته عالي ايمني .

5 – تعميق فرهنگ ايمني و بهداشت شغلي و اخذ بازخورد از همكاران .

 

کارگروه مديريت دانش

• بررسي چگونگي پياد­ه­سازي مديريت دانش در شركت

• تصميم­گيري در خصوص نحوة انتخاب مشاور

• تصميم­گيري در مورد چگونگي بسترسازي فرهنگي مديريت دانش

• يررسي چگونگي برگزاري آموزش جهت كارشناسان، مديران و ... در شركت

• بررسي ساير موارد در ارتباط با مديريت دانش

 

كارگروه مطالعات منطقه

1.    دستيابي به مدل دقيق شبكه انتقال و فوق توزيع شبكه سراسري به منظور افزايش دقت نتايج مطالعات شبكه

2.    بررسي و به ‌روزرسانی اطلاعات شبكه‌هاي انتقال و فوق توزيع برق منطقه اي اصفهان در دك مطالعات جامع شركت مديريت شبكه

3.    بهينه سازي مدل شبكه تحت مديريت برق منطقه اي اصفهان در دك مطالعات جامع

4.    تهيه تصوير لحظه اي از شبكه انتقال وفوق توزيع، صحت سنجي و ورود اطلاعات در نرم افزار مطالعات جامع

5.    استفاده از نتايج مطالعات جامع به منظور شناسايي نقاط ضعف شبكه و پيشنهاد جهت بهبود برنامه ريزي و بهره برداري از شبكه

 

كميته ورزش شركتهاي آب و برق استان اصفهان

1- توسعه فرهنگ ورزش و تعميم ورزشهاي همگاني
2- بهينه سازي استفاده از امكانات ورزشي موجود در سطح شركتهاي آب و برق استان
3- افزايش توان جسمي و روحي كاركنان شركتهاي فوق الذكر
4- تقويت حس همكاري و مشاركت پذيري در همه موارد كاري و ورزشي
5- ايجادانگيزه در ميان كاركنان جهت حضور در مسابقات وفعاليتهاي ورزشي داخلي و سراسري

 

كارگروه آموزش و توسعه منابع انساني

• بررسي پيشينه آموزشي كاركنان

• چگونگي تحقق نيازسنجي (نياز شاغل ،شغل ،شركت،جامعه)

• احصاء نيازهاي آموزشي علمي كاربردي كاركنان براي سال آينده اعم از نظام جامع وخارج از آن

• استخراج تقويم آموزشي همگام با اهداف كاري شركت

• تدوين برنامه اجرا ضمن لحاظ نمودن فصول مختلف كاري واحدها

• بررسي وانتخاب موسسات برگزار كننده

• دستيابي به تعريفي صحيح ومناسب بابت سمينار وكارگاههاي آموزشي موردنياز

• ارزيابي و ارزشيابي اثربخشي دوره ها

- تحقق سرمايه گذاري صحيح در راستاي توسعه منابع انساني

 

كارگروه اجرايي طرح دوركاري

برنامه‌ريزي، هدايت و نظارت بر فعاليت‌هاي دوركاري در شركت با هدف توسعه دولت الكترونيك كه به افزايش بهره‌وري و انعطاف كاري و كاهش حجم تردد كاركنان منجر خواهد گرديد .

 

كارگروه آمار

1- تدوين اقلام آماري مورد نياز براي حوزه هاي كاري مرتبط
۲- يكسان سازي تعاريف و مفاهيم اقلام آماري و مشخص شدن متولي آنها
۳- شناسايي نيازهاي آماري در حوزه ها ي گوناگون
۴- ايجاد وحدت رويه در فرايندهاي جمع آوري اطلاعات آماري
۵- تعامل و همگرايي جهت يكپارچه سازي سيستم هاي عملياتي و اطلاعاتي در جهت حركت به سوي آمارهاي ثبتي

 

کميته راهبری مدیریت دانش

1- تعيين راهبردهاي بهينه جهت پياده­سازي مديريت دانش درراستاي اهداف سازماني

2- تعيين راهكارهاي مناسب جهت ارتقاء فرهنگ سازماني به منظور ايجاد بستر مناسب جهت نيل به يك سازمان دانش محور

3- نظارت مستمر بر پيشرفت و تعميق پياده­سازي مديريت دانش در سطح شركت

4- تعيين و تصويب راهكارهاي انگيزشي مناسب جهت پيشبرد پياده­سازي مديريت دانش

5- تصويب آئين نامه­هاي مديريت دانش

 

كميته اتصال مولدهاي پراكنده

1-       برسي مطالعات فني مربوط به اتصال كه توسط سرمايه گذار ارائه شده

2-       استماع گزارشات گروههاي مشاور در خصوص اتصالات موردي به شبكه

3-       بررسي مطالعات (ايمني) حفاظتي و ايمني مربوط به اتصال براي جلوگيري از خسارت به شبكه در تاسيسات سرمايه گذار

4-       بحث و تبادل نظر در خصوص آيتمهاي مرتبط با اتصال نيروگاه به شبكه نظير مطالعات حالت گذرا ، حفاظت و كنترل ، فركانس ، سنكرونيسم و مسايل مربوط به پارالل نمودن و 000

5-       تامين اطلاعات لازم جهت مطالعات بند 4

6-       تدوين دستورالعملهاي فني ، آيئنامه ها ، نظامنامه هاي فني در خصوص اتصالات DG به شبكه

7-       تطبيق آئين نامه ها و دستورات و ابلاغيه هاي توانير و مديريت شبكه با شرايط موجود و مكاتبات احتمالي با مراجع ذيربط

8-       هماهنگي هاي فني لازم با شركتهاي توزيع در سطح منطقه علي الخصوص با توجه به بند 6

 

كمیته مديريت عملكرد (پايش اهداف استراتژيك و بهبود بهره‌وري) شرکت برق منطقه ای اصفهان

- تدوين و ابلاغ برنامه عملياتي شركت جهت تحقق اهداف عملياتي
- تامين منابع مورد نياز و اجراي برنامه هاي عملياتي و برنامه هاي بهبود عملكرد
- خود ارزيابي شركت بر اساس شاخصهاي عمومي و اختصاصي ابلاغي و ارائه گزارش عملكرد به كميته مديريت عملكرد شركت مادر تخصصي
- تدوين برنامه بهبود عملكرد شركت بر اساس اطلاعات حاصل از اندازه گيري عملكرد از جمله خود ارزيابي ها، مميزي ها و گزارشهاي بازخورد دريافتي از شركت مادر تخصصي و ساير مراجع و پشنهاد آن به كميته مديريت عملكرد شركت مادر تخصصي
- ارائه گزارش پيشرفت اهداف عملياتي ، شاخصهاي عمومي و اختصاصي و برنامه بهبود عملكرد به كميته مديريت عملكرد شركت مادر تخصصي
- ابلاغ برنامه عملياتي شاخصهاي اختصاصي و استاندارد عملكرد ساليانه واحدهاي سازماني شركت در راستاي اهداف عملياتي ساليانه واحدهاي سازماني شركت در راستاي اهداف عملياتي ساليانه
- تدوين شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد كاركنان و دفاتر شركت در راستاي برنامه عملياتي و شاخصهاي اختصاصي مرتبط در ابتداي هر سال از طريق كمسيون تحول اداري
- كنترل روند تحقق اهداف و اقدام هاي استراتژيك شركت برق منطقه اي اصفهان .
- بررسي و پيشنهاد اقدام هاي اصلاحي مورد نياز براي اطمينان از تحقق اهداف شركت برق منطقه اي اصفهان .
- پيگيري اجراي اثربخش مصوبات جلسه كميته عالي مديريت استراتژيك و بهره وري .
- تصويب نهايي گزارش عملكرد ساليانه اهداف استراتژيك شركت برق منطقه اي اصفهان .
- بررسي، بازنگري و تصويب اهداف و اقدام هاي استراتژيك شركت برق منطقه اي اصفهان .
- تصويب نهايي گزارش جامع عملكرد ساليانه شاخص شركت برق منطقه اي اصفهان .
- بازنگري در استراتژي ها و نقشه استراتژي شركت برق منطقه اي اصفهان

 

كميته مديريت عملكرد، پايش اهداف استراتژيك و بهبود بهره وري معاونت هاي شركت

- تدوين و ابلاغ برنامه عملياتي شركت جهت تحقق اهداف عملياتي
- تامين منابع مورد نياز و اجراي برنامه هاي عملياتي و برنامه هاي بهبود عملكرد
- خود ارزيابي شركت بر اساس شاخصهاي عمومي و اختصاصي ابلاغي و ارائه گزارش عملكرد به كميته مديريت عملكرد شركت مادر تخصصي
- تدوين برنامه بهبود عملكرد شركت بر اساس اطلاعات حاصل از اندازه گيري عملكرد از جمله خود ارزيابي ها، مميزي ها و گزارشهاي بازخورد دريافتي از شركت مادر تخصصي و ساير مراجع و پشنهاد آن به كميته مديريت عملكرد شركت مادر تخصصي
- ارائه گزارش پيشرفت اهداف عملياتي ، شاخصهاي عمومي و اختصاصي و برنامه بهبود عملكرد به كميته مديريت عملكرد شركت مادر تخصصي
- ابلاغ برنامه عملياتي شاخصهاي اختصاصي و استاندارد عملكرد ساليانه واحدهاي سازماني شركت در راستاي اهداف عملياتي ساليانه واحدهاي سازماني شركت در راستاي اهداف عملياتي ساليانه
- تدوين شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد كاركنان و دفاتر شركت در راستاي برنامه عملياتي و شاخصهاي اختصاصي مرتبط در ابتداي هر سال از طريق كمسيون تحول اداري
- كنترل روند تحقق اهداف و اقدام هاي استراتژيك شركت برق منطقه اي اصفهان .
- بررسي و پيشنهاد اقدام هاي اصلاحي مورد نياز براي اطمينان از تحقق اهداف شركت برق منطقه اي اصفهان .
- پيگيري اجراي اثربخش مصوبات جلسه كميته عالي مديريت استراتژيك و بهره وري .
- تصويب نهايي گزارش عملكرد ساليانه اهداف استراتژيك شركت برق منطقه اي اصفهان .
- بررسي، بازنگري و تصويب اهداف و اقدام هاي استراتژيك شركت برق منطقه اي اصفهان .
- تصويب نهايي گزارش جامع عملكرد ساليانه شاخص شركت برق منطقه اي اصفهان .
- بازنگري در استراتژي ها و نقشه استراتژي شركت برق منطقه اي اصفهان
 

ستاد بازسازي عتبات عاليات شركت

1-   اجراي مصوبات ستاد مركزي بازسازي عتبات عاليات وزارت نيرو

2-   راهبري، نظارت و هماهنگي فعاليتهاي ستادها

3-   ارائه پيشنهادات و راهكارهاي عملي به منظور افزايش مشاركت ها به ستاد مركزي

4-   ارائه گزارش عملكرد فصلي به دبير ستاد مركزي

5-   برگزاري جلسات به صورت ماهيانه

 

کارگروه مرکز بهبود مهندسي و اجراي طرح ها

1.  مرور كليه طرحهاي اوليه (Basic) پروژه هاي احداث و توسعه پست و خط

2.  ايجاد وحدت رويه در طراحي­ها و اجراي مشاوران و پيمانكاران مختلف

3.  لحاظ توأم ملاحظات فني و نيز اقتصادي در طراحي و انتخاب مشخصات فني تجهيزات

4.  بررسی موضوعات پيشنهادی كميته­هاي تخصصي انتقال معاونت بهره­برداري و تأييد فنی طرح معاونت طرح و توسعه در كميته فوق

5.  تهيه الگوهاي اوليه نظير جانمايي، SLDپست­ها ( حفاظت و اندازه­گيري )

6.  تهيه چك­ليست هاي كنترل و اجراي طرح­ها با تعيين شاخص­ها و معيارهاي مورد نظر بر اساس استانداردها و تجربيات همكاران، مشاوران و پيمانكاران

7.  برنامه ريزي جهت تهيه دستورالعمل و تست شيت های تست تجهيزات

8.  بررسی و بکارگيری ايده های جديد در طراحي و اجرا

9.  بررسی مباحثی که به دليل وجود آلترناتيوهاي متعدد در استاندارد و اختلاف نظر همکاران موجب کندی و عدم يكنواختي در پروژه ها گرديده است.

 

کارگروه بهبود مهندسي و اجراي طرح ها بخش ديسپاچينگ و مخابرات

1-  مرور كليه طرحهاي اوليه پروژه هاي احداث و توسعه ديسپاچينگ و مخابرات

2-  ايجاد وحدت رويه در طراحي­هاي و اجراي مشاوران و پيمانكاران مختلف

3-  لحاظ توأم ملاحظات فني و نيز اقتصادي در طراحي و انتخاب مشخصات فني تجهيزات ديسپاچينگ و مخابرات

4-  بررسی موضوعات پيشنهادی كميته­هاي تخصصي معاونت بهره­برداري و تأييد فنی طرح معاونت طرح و توسعه در كميته فوق و جمع بندي آنها

5-  تهيه الگوهاي اوليه جانمايي تجهيزات مخابرات و ديسپاچينگ در ديسپاچينگ و پست­ها

6- تهيه چك­ليست هاي كنترل و اجراي طرح­ها با تعيين شاخص­ها و معيارهاي مورد نظر بر اساس استانداردها و تجربيات همكاران، مشاوران و پيمانكاران

7-   برنامه ريزي جهت تهيه دستورالعمل و تست شيت های تست تجهيزات مخابرات و تله متري

8-   بررسی و بکارگيری ايده های جديد در طراحي و اجراي سيستم هاي مخابراتي و ديسپاچينگ

9-   بررسی مباحثی که به دليل وجود آلترناتيوهاي متعدد در استاندارد و اختلاف نظر همکاران موجب کندی و عدم يكنواختي در پروژه ها گرديده است.

10-   جمع بندي و ارجاع مباحث فوق الذكر به كميته بهبود مهندسي و اجراي طرح ها و كميته مخابرات و ديسپاچينگ جهت تصويب نهايي

 

بهبود مهندسي و اجراي طرح ها در بخش فشار قوي(H.V)

1-   لحاظ توأم ملاحظات فني و نيز اقتصادي در طراحي و انتخاب مشخصات فني تجهيزات

2-  بررسی موضوعات پيشنهادی كميته­هاي تخصصي انتقال معاونت بهره­برداري و تأييد فنی طرح معاونت طرح و توسعه در كميته فوق و جمع بندي آنها

3-  تهيه الگوهاي اوليه جانمايي

4-  تهيه چك­ليست هاي كنترل مشخصات تجهيزات فشار قوي با تعيين شاخص­ها و معيارهاي مورد نظر بر اساس استانداردها

5-  تهيه چك­ليست هاي اجراي تجهيزات فشار قوي با تعيين شاخص­ها و معيارهاي مورد نظر بر اساس استانداردها و تجربيات همكاران، مشاوران و پيمانكاران

6-       برنامه ريزي جهت تهيه دستورالعمل و تست شيت های تست تجهيزات

7-       بررسی و بکارگيری ايده های جديد در طراحي و اجرا

8-       بررسی مباحثی که به دليل وجود آلترناتيوهاي متعدد در استاندارد و اختلاف نظر همکاران موجب کندی و عدم يكنواختي در پروژه ها گرديده است.

9-       جمع بندي و ارجاع مباحث فوق الذكر به كميته بهبود مهندسي و اجراي طرح ها جهت تصويب نهايي

 

کارگروه بهبود مهندسي و اجراي طرح ها در بخش خطوط

1-    لحاظ توأم ملاحظات فني و نيز اقتصادي در طراحي و انتخاب مشخصات فني تجهيزات خط

2-    بررسی موضوعات پيشنهادی كميته­هاي تخصصي معاونت بهره­برداري و تأييد فنی طرح معاونت طرح و توسعه در كميته فوق و جمع بندي آنها

3-     تهيه چك­ليست هاي كنترل مشخصات تجهيزات خط با تعيين شاخص­ها و معيارهاي مورد نظر بر اساس استانداردها

4-     تهيه چك­ليست هاي اجراي تجهيزات خط با تعيين شاخص­ها و معيارهاي مورد نظر بر اساس استانداردها و تجربيات همكاران، مشاوران و پيمانكاران

5-    برنامه ريزي جهت تهيه دستورالعمل و تست شيت های تست تجهيزات خطوط

6-    بررسی و بکارگيری ايده های جديد در طراحي و اجرا خطوط

7-    بررسی مباحثی که به دليل وجود آلترناتيوهاي متعدد در استاندارد و اختلاف نظر همکاران موجب کندی و عدم يكنواختي در پروژه ها گرديده است.

8-   جمع بندي و ارجاع مباحث فوق الذكر به كميته بهبود مهندسي و اجراي طرح ها جهت تصويب نهايي

 

كار گروه بهبود مهندسي و اجراي طرح ها بخش فشار ضعيف(L.V)

1-    مرور كليه طرحهاي اوليه (Basic) پروژه هاي احداث و توسعه پست و خط

2-         ايجاد وحدت رويه در طراحي­هاي و اجراي مشاوران و پيمانكاران مختلف

3-       لحاظ توأم ملاحظات فني و نيز اقتصادي در طراحي و انتخاب مشخصات فني رله ها و تجهيزات فشار ضعيف

4-       بررسی موضوعات پيشنهادی كميته­هاي تخصصي انتقال معاونت بهره­برداري و تأييد فنی طرح معاونت طرح و توسعه در كميته فوق و جمع بندي آنها

5-       تهيه الگوهاي اوليه نظير جانمايي، SLDپست­ها ( حفاظت و اندازه­گيري )

6-       تهيه چك­ليست هاي كنترل و اجراي طرح­ها با تعيين شاخص­ها و معيارهاي مورد نظر بر اساس استانداردها و تجربيات همكاران، مشاوران و پيمانكاران

7-       برنامه ريزي جهت تهيه دستورالعمل و تست شيت های تست رله ها

8-       بررسی و بکارگيری ايده های جديد در طراحي

9-       بررسی مباحثی که به دليل وجود آلترناتيوهاي متعدد در استاندارد و اختلاف نظر همکاران موجب کندی و عدم يكنواختي در پروژه ها گرديده است.

10-   جمع بندي و ارجاع مباحث فوق الذكر به كميته بهبود مهندسي و اجراي طرح ها جهت تصويب نهايي

 

بهبود مهندسي و اجراي طرح ها در بخش ساختماني

1-    لحاظ توأم ملاحظات فني و نيز اقتصادي در طراحي و اجراي ساختمان پست

2-    بررسی موضوعات پيشنهادی كميته­هاي تخصصي انتقال معاونت بهره­برداري و تأييد فنی طرح معاونت طرح و توسعه در كميته فوق و جمع بندي آنها

3-       تهيه الگوهاي اوليه اتاق كنترل،اتاق فرمان، فيدر خانه، سويچيارد و...

4-       تهيه چك­ليست هاي كنترل مشخصات تجهيزات ساختماني با تعيين شاخص­ها و معيارهاي مورد نظر بر اساس استانداردها

5-       تهيه چك­ليست هاي اجراي ساختمان و سازه با تعيين شاخص­ها و معيارهاي مورد نظر بر اساس استانداردها و تجربيات همكاران، مشاوران و پيمانكاران

6-       بررسی و بکارگيری ايده های جديد در طراحي و اجرا

7-       بررسی مباحثی که به دليل وجود آلترناتيوهاي متعدد در استاندارد و اختلاف نظر همکاران موجب کندی و عدم يكنواختي در پروژه ها گرديده است.

8-       جمع بندي و ارجاع مباحث فوق الذكر به كميته بهبود مهندسي و اجراي طرح ها جهت تصويب نهايي

 

شوراي برنامه ريزي فعاليتهاي فرهنگي و مناسبتها

1-    ايجاد تقويم مناسبتهاي ملي-مذهبي سال و اجرايي برنامه هاي فرهنگي متناسب با امكانات و نيازهاي فرهنگي شركت (طبق تقويم مذكور)

2-    برنامه ريزي در جهت تعيين كيفيت و كميت برنامه هاي فرهنگي و سياستهاي ابلاغي از سوي وزارت نيرو، توانير و مراجع استاني (به صورت فصلي)

3-  هماهنگي پيشنهادات اجراي برنامه هاي فرهنگي ارائه شده توسط دفاتر بسيج، امور فرهنگي، روابط عمومي، امور ايثارگران و امور زنان و خانواده شركت (به صورت فصلي)

 

كميته پيگيري علي الحسابهاي راكد

بررسي اقلام راكد سنواتي به تفكيك پيمانكاران و استفاده از اهرم هاي اجرائي كارفرما جهت تسويه سريع در فرصت هاي قانوني و همچنين مديريت صحيح و بهينه منابع مالي جهت تزريق هدفمند منابع جهت تسريع روند تكميل پروژه ها با استفاده از استفاده صحيح از فرصت هاي قانوني

 

كارگروه انرژي پدافند غيرعامل

-شناسايي و طبقه بندي مراكز مهم سطح استان مربوط به حوزه انرژي

- طراحي و پيش بيني چگونگي تداوم چرخه خدمات حوزه انرژي در شرايط اضطراري در سطح استان.

- تدوين دستورالعملهاي مورد نياز براي چگونگي تامين نيازمنديهاي مردم در حوزه انرژي در شرايط جنگ و تهديدهاي دشمن و ابلاغ به دستگاههاي زيربط در استان.

- تدوين و ابلاغ طرح جامع مقابله با تهديدات و اقدامات نظامي دشمن در حوزه انرژي در سطح استان.

- پيش بيني ذخيره سازي اقلام حوزه انرژي بهداشتي و سالم براي مدت معيني در شرايط اضطراري با همكاري و مشاركت مردم در سطح استان.

- ايجاد هماهنگي بين سازمانهاي مختلف حوزه انرژي براي مقابله با شرايط مختلف بحران ناشي از جنگ و تهديدهاي دشمن در سطح استان.

- نظارت بر اجراي دستورالعملها و ايجاد آمادگيهاي لازم براي مقابله با تهديدات و اقدامات نظامي دشمن در سطح استان.

- بررسي و پيش بيني آسيب پذيريهاي مربوط به مردم و جغرافيايي استان ناشي از صنايع مختلف انرژي.

 

كميته تاييد مسير خطوط

بازديد از مسيرهاي پيشنهادي مشاور جهت احداث خطوط انتقال و فوق توزيع وانتخاب يكي از گزينه هابر اساس اولويت هاي موجودهنگام انجام مرحله خدمات مهندسي احداث خطوط ، طبق گزارش مسيريابي مشاور چند گزينه جهت احداث يك خط انتقال يا فوق توزيع پيشنهاد مي گردد. ضمن بازديدي كه اعضائ كميته تاييد مسير خطوط متشكل از نمايندگان دفتر مهندسي ، مجري ، بهره برداري ، حقوقي ، برنامه ريزي و مالي مي باشند ، از منطقه بعمل مي آورند ، هريك از گزينه هاي پيشنهادي مشاور پروژه از ديدگاههاي فني احداث خط ، مسايل بهره برداري ، هزينه بري و همچنين مشكلات آزاد سازي مسير مورد بررسي قرار گرفته و يكي از گزينه ها كه با لحاظ جميع اولويتها بهينه تشخيص داده مي شود ، با اعمال اصلاحات لازم ، تاييد مي گردد . سپس مشاور براساس مسير فوق نسبت به به طراحي و نقشه برداري خط اقدام مي نمايد .

 

كميته فني كاهش تلفات

- بهره برداري بهينه از شبكه در جهت كاهش تلفات .

- نوسازي و تقيير توپولوژي شبكه در جهت كاهش تلفات .

- برنامه ريزي و توسعه شبكه در جهت كاهش تلفات .

 

كميته مددكاري امام حسين(ع)

- بررسي مشكلات مالي و پرداخت وام به خانواده هاي فوت شده ، حادثه ديده و بازنشسته

- بررسي مسائل درماني همكاران ، همسر و فرزندان همكار

- كمك در امر ازدواج فرزندان همكار

- بررسي مشكلات ساختماني

- ايجاد اشتغال جهت فرزندان همكاران بازنشسته و يا از كار افتاده در حد توان كميته

شوراي عالي پايايي منطقه اصفهان

  - ارتقاي سطح پايايي سيستم توليد،انتقال،وفوق توزيع درمنطقه مركزي

- اجراي مصوبات شوراي پايايي شبكه برق كشور

- هماهنگي ميان نهادهاي مؤثردر پايايي شبكه برق منطقه مركزي

- ساماندهي فعاليتهاي كميته  هاي تحليل حوادث وبلاك اوت درمنطقه مركزي

 

كارگروه راهبران نيروهاي جديدالاستخدام

- تشكيل جلسه اوليه با نيروها و جلسات مستمر در طول راهبري

- تشريح وظايف ، شرح كارها ، چگونگي گزارش دهي نيروهاي جديدالورود

- انجام مشاوره ، راهبري، هدايت و رفع موارد و مشكلات نيرو از طريق ارتباط با مسئولين و مديران مرتبط

- ارزشيابي دوره اي نيروها حسب مورد (ماهانه ، سه ماهه، سالانه)

- اخذ گزارش از نيروهاي تحت پوشش بصورت ماهانه و ارائه گزارش سه ماهه به مديرعامل و معاونت منابع انساني

- اهداف كميته هاي نيروگاه ها

 

كارگروه حذف دستوركارها و پروژه محوري

- حذف دستور كارها جهت رسيدن به زبان مشترك بين همكاران شاغل در واحدهاي فني ، مالي و بازرگاني و همچنين ايجاد كنترلهاي داخلي و شفافيت بهاي تمام شده پروژه ها

 

كارگروه پيگيري خاتمه قراردادهاي راكد طرح وتوسعه

بررسي كليه قراردادهاي راكد طرح و توسعه و قراردادهايي كه از تحويل موقت آنها بيش از يك سال گذشته و هنوز تحويل دايم نشده اند، مي باشد. پس از شناسايي اين قراردادها توسط طرح و توسعه دلايل عدم تحويل دايم بررسي و متناسب با هر قرارداد راهكار خاتمه قرارداد، تسويه حساب با پيمانكار و تحويل دايم اتخاذ خواهد شد.

 

كارگروه تكميل اطلاعات قراردادها و پروژه ها جهت ايجاد دسترسي مجريان و مشاورين ذيربط

-    از آنجائيكه اطلاعات قراردادي در حال حاضر به صورت سنتي طبقه بندي شده و مورد استفاده قرار         مي گيرد ، لذا نياز به ايجاد يك سيستم اطلاعاتي به صورت مكانيزه و كامل جهت استفاده مجريان ، مشاوران و حتي پيمانكاران در سيستم احساس شده است .

-    هدف اين كارگروه ايجاد سيستمي جهت استفاده از اطلاعات قراردادي از لحظه انعقاد تا پايان قرارداد به همراه مشخصات كليه عوامل قراردادي اعم از مجري ، مشاور ، ناظر ، كارشناس واحد قراردادهاي معاونت طرح و توسعه ، كارشناس بازرگاني و نهايتاً كارشناس مالي قرارداد مي باشد.

-    با ايجاد اين سيستم پس از اينكه تمام اطلاعات قراردادي در سيستم تكميل گرديد و امور تداركات و قراردادها موارد را تائيد نمود ، قرارداد در دسترس قرار مي گيرد .

-    بدين ترتيب با تكميل اطلاعات سيستم موارد زير نيز محقق مي گردد:

ü كليه قراردادهاي هر معاونت مشخص گرديده و در نتيجه پيگيري قراردادها و پاسخگويي نيز با سهولت بيشتري انجام مي گيرد.

ü كليه قراردادهاي هر مجري و كارشناس (شخص) مشخص مي شود و به راحتي مي توان براي تعيين تكليف آنها تصميم گيري كرد.

ü و نهايتاً ايجاد هماهنگي بين واحدهاي شركت نيز محقق مي گردد .

 

كارگروه هاي اصلاح كدينگ كالا

اهداف كارگروه هاي چهار گانه عبارتند از:

- شفاف سازي كامل شرح كالاهاي موجود در انبار هاي شركت برق منطقه اي اصفهان

-دسترسي سريع وآسان به كالاهاي موجود در انبار از طريق سيستم جامع مالي وبازرگاني

 امكان درخواست كالا از انبار از طريق سيستم جامع مالي وبازرگاني

مكان صدور سند برگشت كالا به انبار از طريق سيستم جامع مالي وبازرگاني

- يكسان سازي وادغام انبارهاي مختلف برق منطقه اي ومعاونت بهره برداري

- ايجاد مديريت واحد بر انبارهاي برق اصفهان ومعاونت بهره برداري

 

IMS كارگروه سيستم مديريت يكپارچه

استقرار و پياده سازي سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي و يكپارچه سازي با سيستم مديريت كيفيت جهت اخذ سيستم مديريت يكپارچه .

 

كارگروه هماهنگي دفتر فني توليد و نيروگاه

1 - ارزيابي واحد

2- بررسي نقطه كاري تجهيزات اصلي

3- بررسي عملكرد حفاظت و سيستم كنترل

4- آسيب شنايي

5- بررسي عملكرد تجهيزات جانبي

6- بررسي شرايط ايمني خروج تجهيزات سرويس و همچنين در مدار قرارگرفتن آنها

7- تجزيه و تحليل عوامل محدوديت و توقف واحدها و پيش بيني آينده

8- بررسي لزوم و انجام تست كارآيي

9 - تعريف پروژه هاي اجرايي طرح افزايش كارايي و بهينه سازي

10- آموزش ايمني تخصصي

11- بررسي پروسه راه اندازي و توقف

 

شوراي عالي امنيت اطلاعات (ISMS)

اين شورا در جهت دستيابی به اهداف زیر تشکیل شده است:

 • سیاست گذاري و تدوين خط مشي امنيت اطلاعات در شرکت برق منطقه ای اصفهان
 • ارتقاء ضريب امنيتي فضاي تبادل داده ها و امنيت اطلاعات شرکت برق منطقه ای اصفهان
 • بررسی و پیشنهاد برای نظام اجرایی مناسب جهت تحقق مصوبات امنيت اطلاعات
 • بررسی و تصويب طرحها و برنامه های امنيتی کارگروه اجرايي امنيت اطلاعات شرکت
 • ارزيابي برنامه ها بر اساس اهداف تعيين شده و توسعه، بروزرساني و انجام فعاليتهاي اصلاحي در بخش امنيت اطلاعات
 • اجرا و پیاده سازی استانداردهايي نظير خانواده ايزو 27000

 

كارگروه واگذاري اطلاعات

حفظ و صيانت از اطلاعات و دارايي هاي اطلاعاتي شركت و جلوگيري از نشر اطلاعات

 

كارگروه بررسي فرصتهاي قانوني برنامه و بودجه سنواتي

بررسي ، شناسايي و استفاده از فرصتهاي قانوني جهت تحقق اهداف شركت

 

كميته هماهنگي برنامه ريزي و بهبود طرح ها

اولويت بندي اجراي پروژه هاي توسعه و بهينه سازي بر اساس نياز شبكه

پيشنهادات بهره برداري جهت افزايش پايداري و امنيت شبكه

بررسي طرحهاي كوتاه مدت جهت گذر از شرايط بحراني شبكه

بررسي و لحاظ نمودن نظرات بهره برداري در برنامه ريزي طرح ها

 

مديريت پروژه ها

مديريت زمان در پروژه ها

مديريت هزينه در پروژه ها

مديريت كيفيت در پروژه ها

مديريت منابع انساني پروژه ها در سطح كارفرما

مديريت تداركات در پروژه ها

مديريت ريسك در پروژه ها

 

كارگروه PMU

تدوين سند راهبردي نصب PMUها در شبكه و تهيه­ي طرح جامع مكان­يابي نصب آن­ها.

تعيين چشم­انداز و نحوه­ي فعاليت­هاي شورا در زمينه­ي مركز پايش فازوري.

تهيه و تدوين دستورالعمل­هايي به منظور گسترش WAMS، استانداردها و كاربردهاي آن در شبكه.

تنظيم و ایجاد رويه­ها و موافقت­نامه­هايي براي به اشتراك­گذاري داده­هاي فازوري سنكرونبا اشخاص و مراجع ذي­صلاح به منظور ارتقاء پايايي شبكه.

استفاده از آخرين ويرايش استانداردهاي معتبر ملي و يا بين­المللي (از جمله IEEE و IEC) مرتبط با مراكز پايش فازوري و همكاري با مراكز علمي، شركت­هاي دانش­بنيان و اساتيد دانشگاهي متخصص در اين زمينه به منظور تدوين دستورالعمل جهت نحوه­ي انتخاب PMUها، تهيه (ساخت/خريداري) نرم­افزارها و سخت­افزارهاي مورد نياز جديد براي مركز پايش فازوري منطقه.

تهيه­ي اطلاعات براي تحليل عملكرد شبكه كه شامل اطلاعات ثبت شده از اغتشاشات بزرگ شبكه نيز مي­باشد و ايجاد هماهنگي­هاي لازم با كارگروه تحليل حوادث شورا و كارگروه­هاي مرتبط در شوراي پايايي برق كشور.

تهيه و تدوين راهنماها و دستورالعمل­ها و ملزومات آموزشي مورد نياز جهت ترويج پايش عملكرد شبكه توسط داده­هاي فازوري سنكرون.

مشاوره و نظارت بر روند طراحي و بهره­برداري از شبكه­ي داده­هاي فازوري سنكرون و معماري آن، جهتحصول اطمينان از كارايي، پايايي، عملكرد و دسترس­پذيري مناسب اين شبكه.

تهيه و تدوين آيين­نامه­ها و دستورالعمل­هايي برای تجزیه و تحلیل عملکرد سیستم قدرت بر اساس استفاده از داده­هاي فازوري سنكرون.

تهيه و تدوين اصول شبكه­هاي داده­هاي فازوري سنكرون كه شامل مديريت اطلاعات در اين شبكه­ها (نحوه­ي استفاده از داده­هاي فازوري سنكرون ، تعيين سطوح دسترسي به داده­ها و روند گردش اطلاعات در شبكه و ... ) مي­باشد. اين اصول بايد به گونه­اي تدوين شوند كه تعاملات درون ساختاري بين قسمت­هاي گوناگون استفاده كننده از داده­هاي فازوري سنكرون به صورت صريح و شفاف بيان كند.

به منظور افزايش بهره­وري، اين كارگروه موظف است تا كاربردهاي جديدي از شبكه­هاي اندازه­گيري گسترده (WAMS) كه مورد نياز مركز پايش فازوري برق اصفهان مي­باشد را مورد بررسي قرار دهد و در صورت صلاح ديد به اين مركز اضافه كند. علاوه بر اين لازم است هماهنگي­هاي لازم با ساير كارگروه­هاي مرتبط به عمل آيد تا از انجام فعاليت­هاي موازي در كارگروه­هاي ديگر شورا جلوگيري شود.

اين كارگروه موظف است تا مجموعه­ي فعاليت­هاي خود را به صورت گزارش­هاي دوره­اي و هر شش ماه يك بار به شورا ارائه نمايد.

 

كارگروه موقت پستهاي حساس

تدوین یک دستورالعمل قابل اجرا برای احداث پستهای با حساسیت کم و کاهش آسیب پذیری پستهای حساس موجود که بر اساس معیارها انتخاب شده اند.

 

کارگروه شناسایی اجناس راکد و مازاد در انبار

- كارگروه ياد شده پس از بازديد ازاجناس و تجهيزات موجود درانبارنسبت به قابل استفاده بودن و غير قابل استفاده بودن اقلام موجود در انبار اعم از پست و خط اظهار نظر مي نمايند بدين صورت كه در مورد چگونگي نحوه نگهداري بر اساس دستورالعمل هاي موجود و همچنين محل نگهداري اعم از سرپوشيده (داخل سوله) و يا محوطه روباز اقلام قابل استفاده و مصرفي اظهارنظرنموده و نسبت به تهيه ليست اقلام غيرقابل استفاده موجود در انبار و انتقال به انبار اسقاط و اعلام جهت برگزاري تشريفات مزايده اقدام مي نمايند .

- همچنين طي بازديد كارگروههاي ياد شده چنانچه اقلامي از كاردكس انبار موجود باشدكه شرح وكد داراي مغايرت باشند نسبت به ارائه ليست و اصلاح انها اقدام مي گردد .

- از اهداف ديگر كارگروه يادشده تعيين ذخيره احتياطي و تعيين نقطه سفارش براي اقلام با اهميت و پرمصرف مي باشد .

 

کارگروه موقت بررسی درخواست های بازنشستگی

- بررسي درخواستهاي بازنشستگي همكاران بصورت عادي ، پيش از موعد، با استفاده از شرايط كارهاي سخت و زيان آور و موارد پيش بيني نشده.

 

كميسيون توسعه مديريت

 • هماهنگي ، تبادل نظر وتصميم گيري در خصوص موضوعات ارائه شده از طرف معاونين .
 • بررسي اجرايي شدن نظام نامه­هاي مديريتي تدوين شده در شركت و يا ابلاغي از وزارت نيرو، شركت توانير و ساير مراجع.
 • بررسي اهداف كلان و استراتژيك شركت.
 • تدوين خط مشي­هاي مديريتي شركت.
 • بررسي و تصميم­گيري در خصوص موضوعات ارجاعي از واحدها حسب مورد

بررسي هفت مورد عنوان موضوع ذكر شده در مبحث تحول اداري از قبيل آموزش- ساختار سازماني- كاهش تصدي‌گري و...

 • بررسي مسائل مهم اداري و مواردي كه منجر به تحول در سيستم اداري و فني شركت مي گردد.
 • بررسي نظامنامه ها و بخنشامه ها يي كه از توانير يا وزارت نيرو دريافت مي گردد و نياز به بحث و تصميم گيري در نحوه اجراي آنها هست.
 • تصميم گيري در مورد مسائلي كه نياز به حضور مديريت محترم عامل و معاونين شركت جهت اخذ تصميم گيري است.
 • توضيحات:در اين كمسيون تصميماتي اخذ مي مي شود كه حضور و تاييد مديريت عامل و معاونين براي اخذ آن تصميم ضروري است.

 

كميته ساختار و فنآوري هاي مديريتي

- تهيه برنامه جامع اصلاح نظام اداري دستگاه، منطبق با نقشه راه اصلاح نظام اداري و برنامه جامع اصلاح نظام اداري دولت يازدهم.

- طراحي مدل مديريتي نوين براي اداره و ارائه خدمات دستگاه و بازنگري در شيوه انجام وظايف و فعاليت ها در راستاي تحقق ماموريت هاي اصلي دستگاه .

- شناسايي واحدها، وظايف، فعاليت ها و واحد هاي قابل واگذاري دستگاه به ساير فعالان

- تعيين شيوه هاي مشاركت و واگذاري مانند برون سپتري، مشاركت، شراكت، واگذاري مديريت، خصوصي سازي و خريد خدمات براي انجام وظايف و فعاليت هاي دستگاه.

- تهيه برنامه عملياتي واگذاري تصدي هاشامل عناوين خدمات و فعاليت ها، سهم هر كدام از واحدهاي وابسته و استاني ، الويت ها، اهداف كمي، زمان بندي، شيوه واگذاري ها، مقررات و نظاير آن .

- تهيه برنامه اجرايي براي توانمند سازي و حمايت از بخش غير دولتي مرتبط با ماموريت هاي اصلي دستگاه نظير:آموزش، اعطاي تسهيلات و كمك هاي مالي.

- راهبري استقرار و نظارت بر واگذاري فعاليت ها و تصدي و واحدهاي عملياتي دستگاه به ساير بخشها و تداركات زير ساخت ها و منابع .

- تعيين وظايف و اختيارت قابل واگذاري به سطوح استاني و شهرستاني جهت تفويض اختيار و تمركز زدايي.

- بررسي و ساماندهي شوراها ، كميسيون ها، كميته ها ، كارگروه ها و ساير مجامع تصميم گيري.

- طراحي ساختار مناسب ، چابك و تسهيل گر.

- تعيين استانداردهاي كيفي خدمات دستگاه.

- تعيين قيمت تمام شده خدمات و فعاليت ها.

- تهيه برنامه عملياتي براي انجام خدمات در فضاي رقابتي شامل:اهداف، روش ها، الويت ها،زمان بندي بر اساس قيمت تمام شده و استانداردهاي مصوب.

- طراحي نظام مديريت عملكرد خدمات از ابعاد كيفيت ، كميت، قيمت و زمان ارايه خدمات و رضايت خدمت گيرندگان در چارچوب نظام جامع مديريت عملكرد دستگاه و استاندارد هاي تعيين شده.

- طراحي و راهبرياستقرار مدل هاي مديريتي پشتيبان مانند:نظام پيشنهادات ، نظام هاي تصميم گيري، مديريت دانش، نظام هاي توسعه نظم و انضباط اداري و مالي، كنترل پروژه، كنترل اهداف، نظام هاي شراكت( برون سپاري، خصوصي سازي، پيمانكاري، خريد خدمت و ...) زير ساخت هاي نظام هاي حقوقي.

- استاندارد سازي تجهيزات، ساختمان ها و فضاهاي اداريو استقرار و اجراي آن.

 

كميته توسعه دولت الكترونيك و هوشمند سازي

-تهيه برنامه عملياتي توسعه خدمات الكترونيك دستگاه شامل:اهداف، اولويت ها، زمانبندي در سه سطح اطلاع رساني ، تعاملي و تراكنشي و پيشنهاد آن به كميسيون راهبري دولت الكترونيك و راهبري استقرار آن پس از تصويب.

- برنامه ريزي براي مستند سازي و تهيه شناسنامه خدمات الكترونيكي دستگاه و راهبري اجراي برنامه.

- تعيين اولويت براي اصلاح فرآيندهاي سرويس گرا مبتني بر نقشه فرآيندهاي دستگاه.

- تصويب راهبردها و برنامه توسعه دسترسي مردم به ارايه خدمات از طريق دفاتر پيشخوان ، مجتمع هاي خدمات اداري و...

- راهبري و نظارت بر پورتال و درگاه هاي خدمات رساني دستگاه و ارزيابي و رتبه بندي آن ها.

- مديريت عامل دستگاه با ساير دستگاه هاي اجرايي براي ايجاد پنجره واحد خدمات مشترك.

- راهبري اجراي آموزش مديران، كاركنان و كارشناسان واحد فنآوري اطلاعات دستگاه و كارگزاران ارايه خدمات دولتي.

- راهبري اجراي برنامه فرهنگ سازي و توانمند سازي مردم در استفاده از خدمات الكترونيكي

 

 

كميته سرمايه انساني ( تشكيلات) -كارگروه سرمايه انساني ( رفاهي )

-طراحي مدل و تدوين راهبردهاي مديريت سرمايه انساني دستگاه و پيشنهاد آن به شورا براي تصويب.

- تدوين و راهبري استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات نيرويانساني دستگاه در بستر فنآوري و اطلاعات.

- طراحي و راهبري استقرار نظام برنامه ريزي نيروي انساني دستگاه

- استاندارد سازي كميته نيروي انساني و تهيه برنامه ساماندهي نيروي انساني دستگاه ( كاهش نيروي مازاد و تامين نيروي مورد نياز) و پيشنهاد آن به شورا براي تصويب.

- اتخاذ تصميم براي جذب نيروهاي مورد نياز قبل از اعلام به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و پيشنهاد آن به شورا براي تصويب

- اتخاذ تصميم در مورد تبديل وضعيت كارمندان آزمايشي به قطعي مطابق قوانين و مقررات مربوط.

- اتخاذ تصميم در مورد تمديد قرار داد كارمندان پيماني و قرار دادي مطابق قوانين و مقررات مربوط

- اتخاذ تصميم در مورد باز خريد كاركنان رسمي موضوع تبصره ماده يك آيين نامه اجرايي ماده 45 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1384

- نظارت بر حسن اجراي بند 3 ماده 48 قانون مديريت خدمات كشوري.

- تنظيم پيشنهاد براي اصلاح طرح طبقه بندي مشاغل اختصاصي دستگاه.

- تصويب برنامه هاي آموزسي كاركنان دستگاه مطابق با نظام آموزش كاركنان دولت.

- نظارت بر اجراي برنامه اموزش و تربيت مديران آينده دستگاه با هدف جانشين پروري

- استقرار نظام انتخاب و انتصاب مديران مبتني بر مقررات مربوط.

- اتخاذ تصميم در مورد مسير ارتقاي شغلي كارمندان دستگاه طبق مقررات مربوط. 

 

 

كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم

- تعيين مصاديق اختصاصي حقوق متقابل از حقوق مردم

- تهيه برنامه عملياتي صيانت از حقوق مردم شامل اهداف ، سياست ها، اقدامات و ...

- بازنگري قوانين و مقررات در جهت تثبيت حقوق مردم و پاسشخگويي دستگاه و تشويق و تنبيه.

- راهبري و نظارت بر استقرار برنامه صيانت از حقوق مردم.

- تدوين برنامه سنجش و اندازه گيري ميزان رضايت مندي مردم از نحوه ارايه خدمات دستگاه و تكرين ارباب رجوع.

- تنظيم برنامه اجرايي ارتقاي سلامت و مبارزه با فساد اداري دستگاه و راهبري استقرار آن

 

كميته تامين نيروي انساني :

- فراهم نمودن زمينه تامين و بهسازي منابع انساني صنعت آب و برق از طريق ساز و كارهاي مربوطه (انتقال، ماموريت و ...)

- فراهم كردن بستر مناسب براي ورود نيروهاي متعهد و متخصص

- حذف استخدام هاي خارج از فضاي رقابتي

- رعايت عدالت استخدامي در تامين نيروي انساني

 

كارگروه مبارزه با پولشويي

 • ايجاد زمينه مناسب و فراهم آوردن تمهيدات لازم براي اجراي قانون مبارزه با پولشوئي.
 • ايجاد هماهنگي در واحدهاي متولي اجراي قانون مبارزه با پولشوئي .
 • طراحي ساز و كار لازم جهت نظارت و كنترل فرايندهاي مبارزه با پولشويي.
 • حصول اطمينان از اثربخشي و كارايي عمليات مبارزه با پولشويي.
 • حصول اطمينان از پايبندي تمامي واحدها و كاركنان به رعايت قوانين و مقررات، استراتژي ها، برنامه ها، رويه ها و ضوابط مربوطه.

 

كارگروه اجرايي امنيت اطلاعات:

1- تدوین و بروز رسانی بيانيه خط‌مشی سيستم امنیت اطلاعات و مديريت دارایی‌های اطلاعاتی و شناسایی، تحلیل و ارزیابی مخاطرات و تعیین روش‌های مقابله با مخاطرات

2- نظارت بر رعايت، پياده‌سازي روش‌هاي اجرايي و آيين‌نامه‌هاي تدوين شده سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS)

3- ارائه طرحهاي مقابله با حوادث امنيتي به شورای عالی امنيت اطلاعات شرکت و ثبت، تحليل و ريشه‌يابي حوادث امنيتي و تلاش در شناسايي نفوذگرها

4- ارائه توصيه‌هاي منطبق بر استاندارد، مورد استفاده براي تغيير در آيين‌نامه‌هاي امنيتي سازمان

5- تدوین اهداف قابل اندازه‌گیری جهت سنجش پیاده‌سازی روش‌های مقابله با مخاطرات و برنامه زمان‌بندی اجرای روش‌های مذکور

6- ارزیابی سالانه برنامه‌ها بر اساس اهداف تعیین شده و توسعه، بروزرسانی و انجام فعالیت‌های اصلاحی

7- همکاری درآموزش و اطلاع‌رسانی به عوامل کنترل و هدایت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و عموم کاربران شرکت برق منطقه ای اصفهان

8- ايجاد هماهنگي هاي لازم به منظور استفاده بهينه و توسعه امنيت فن آوری اطلاعات در شركت برق منطقه اي اصفهان در راستاي سياستها و استراتژيهاي صنعت برق و هماهنگ با شرکت توانير

9- بررسي وضع موجود و مسائل و مشكلات شركت برق منطقه اي در حوزه امنيت اطلاعات و ارائه پيشنهاد و راهكار به شوراي عالي امنيت اطلاعات در جهت اصلاح و بهبود امور و استقرار زيرساختها و سيستم هاي مناسب

10- تشخيص و اعلام نياز به رويه هاي مورد نياز در حوزه امنيت اطلاعات و مشاوره و نظارت بر بكارگيري آنها در شركت برق منطقه اي اصفهان

11- استفاده و انتقال تجربيات موفق شركتها و انجام تحقيق و توسعه مستمر در زمينه امنيت اطلاعات

12- تشخيص نيازهاي آموزشي براساس سياست‌هاي امنيتي، شرايط انطباق و تحليل مخاطرات

13- تشکيل جلسات مستمر کميته در بازه های زمانی معين و پيگيری مصوبات آن

 

كار گروه راهبري و نظارت بر شركتهاي تامين نيروي انساني:

 1. سازماندهي دقيق شركتهاي تامين كننده نيروي انساني
 2. نظارت بر فرايند جذب و استخدام نيروي انساني مورد نيازكيفي
 3. نظارت بر نحوه اجراي طرح طبقه بندي مشاغل در سطح شركتها
 4. نظارت بر فرايند واگذاري فعاليتهاي مرتبط با قراردادهاي تامين نيروي انساني
 5. فراهم نمودن زمينه برقراري عدالت شغلي و يكسان سازي پرداخت هاي رفاهي و غيره
 6. تقويت ساختار مديريتي متناسب در شركتهاي فوق الذكر
 7. ارزيابي عملكرد شركتها بمنظور ارتقاي كيفيت عملكرد و رعايت حداقل استانداردها
 8. بررسي ارزيابي كمي و كيفي گزارش هاي نظارتي
 9. نظارت كلي مبني بر رعايت قوانين و مقرارت پرداخت حقوق و دستمزد
 10. بررسي شرايط الزامي شركتها براي حضور در مناقصات مربوط به تامين نيروي انساني

 

كارگروه ارتقاء مشاغل:

 1. ارتقا مشاغل از رسته هاي 10000 و 20000 به ترتيب رسته هاي 30000 و 40000 (از كمك كارشناس به كارشناس)
 2. ارتقا سطح علمي پژوهشگر و  سازمان
 3. همسان سازي و ساماندهي فرآيند ارتقا بخش شغلي كاركنان شركت با ساير شركتهاي تابعه

 

اهداف كميته هاي معاونت بهره برداري

 

كميته بررسی حوادث انتقال و بهبود بهره برداری

1 - هدف اصلي در اين كميته بررسي حوادث مهم در شبكه برق انتقال و فوق توزيع مي باشد و پس از بررسي اين حوادث تصميم هاي لازم در جهت كاهش حوادث شبكه اتخاذ خواهد شد. بدين ترتيب با تصميمات اتخاذ شده و عملي كردن آنها استمرار برق رساني به مشتركين را بدنبال خواهيم داشت.

2- در اين كميته مواردي كه مي تواند برق رساني مستمر به مشتركين را تحت الشعاع قرار دهد اعم از مشكلات پرسنلي، فني، مديريتي، ساختار سازماني، ... توسط نفرات مختلف مطرح و تصميم لازم در جهت حل شدن مشكل اتخاذ خواهد شد.

 

كميته راهبری نت

الف) مأموریت:

·         راهبری پروژه بهینه سازی سیستم جاری نت به منظور مدیریت هزینه های نگهداری و تعمیرات و افزایش عمر مفید تجهیزات شبکه انتقال برق

 

ب) شرح وظایف:

·      راهبری ایجاد تغییرات سیستم نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال نیرو در شرکت برق منطقه ای اصفهان ، به شرح ذیر ؛

·      تدوین سند چشم انداز ، نقشه راه کارآمد و بروز و استراتژی های مورد نیاز مبتنی بر استانداردهای معتبر جهانی ، بمنظور رسیدن به اهدافی از جمله ؛

·      بهبود نظام مدیریت نت با استفاده از روشهای بروز ، در نگهداری و تعمیرات

·         بهبود سیستم مدیریت اقلام و لوازم یدکی و همچنین نحوه انبارش ، طبقه بندی و کدینگ کالا

·         مدیریت دانش در حوزه نگهداری و تعمیرات

·         تحلیل ریشه ای خرابیها مبتنی بر روشهای معتبر و روزآمد

·         تدوین و یا بازنگری فرآیندها ، گردش کار ، اجرا و کنترل  فعالیتهای نت

·         تدوین ساختار اطلاعاتی مورد نیاز سیستم نگهداری و تعمیرات از قبیل تحلیل داده ها و شاخصهای کلیدی نت

·         یکپارچه‌سازی و ایجاد نظام هماهنگی ، همکاری بین بخشی و کار تیمی در مدیریت و اجرای نت

·         پیاده سازی و استقرار سیستم مکانیزه مدیریت نت (CMMS) منطبق با ویژگیهای استراتژی نت

·         تعیین راهکارهای تأمین منابع لازم جهت اجرا و پیشبرد اهداف پروژه

·         تدوین راهکارهای ارزیابی و پایش میزان مهارت و سطح تخصص پرسنل اجرائی نت

·         انتخاب مشاورین و پیمانکاران توانمند و تدوین شرح خدمات پروژه های بهبود سیستم مدیریت و اجرای نت

·         ایجاد هماهنگی با سایر واحدهای مرتبط سازمان و مراکز معتبر فراسازمانی جهت تدوین سیاست‌های کلان و استفاده از فناوری های روز ، تعریف و اجرای پروژه های بهبود قابلیت اطمینان ، قابلیت تعمیر پذیری ، پیشگیری از نیاز به نت (MP)  و ... در جهت پیشبرد اهداف مدیریت و اجرای نت

·         نظارت عالی بر اجرای مدیریت یکپارچه و کنترل پیشرفت اجرای پروژه بهبود نت  و تلاش در رفع موانع و تسریع در اجرای پروژه

 

كميته بهينه سازي لوازم يدكي و انبارها

1- چگونگي انجام پروژه هاي بهينه سازي توسط مجري و ارائه گزارش

2- بررسي مصوبات جلسه هاي قبلي و درصد پيشرفت كارها

3- چگونگي خريد لوازم يدكي برحسب اولويتهاي اعلام شده

 

كميته كارشناسي و تحلیل حوادث

كارشناسي حوادث ،تجزيه وتحليل حوادث اتفاق افتاده درشبكه انتقال وفوق توزيع ميباشد.بحث وتبادل نظر بين اعضاي كميته درباره اتفاقات حادث شده سبب اتخاذ تصميمات بهتر جهت جلوگيري از تكرار حوادث وبهره برداري بهينه ازشبكه ميباشد.

 

 

کميته ورزش حوزه معاونت بهره برداري

1- ورزش به فعاليت‌ها يا مهارت‌هاي عادي جسماني گفته مي‌شود که برپايه يک رشته قوانين مورد توافق همگان وبا اهداف تفريحي يابراي مسابقه، نشاط شخصي، دستيابي به ورزيدگي، مهارت‌جويي يا آميزه‌اي از اين اهداف انجام مي‌گيرد.

2- ورزش در راستاي اهداف اصلي خود شامل سلامتي، نشاط و منش هاي اخلاقي مي باشد .

3-مشاركت در توسعه و رشد كمي و كيفي ورزش خصوصا در ورزش همگاني و تقويت زيرساختارهاي ورزش

4- ارتقاء حفظ آمادگي جسماني و مهارتهاي ورزشي

5- ورزش و تقويت قواي بدني و مهارت در جنگ و سواري و تيراندازي و راهپيمائي از اصول متداول مردم بوده‌است

6- ورزش و فعاليت جسماني ، روشي براي ارتقاء سلامت و پيشگيري از بيماريهاي جسمي و رواني است .

افرادي كه از آمادگي و توان جسمي خوبي برخوردار هستند در فعاليت‌هاي اجتماعي و فردي موفق‌ترند. زيرا اين افراد از شادابي ، انرژي و سلامت بيشتري برخوردارند.

• آمادگي جسمي و رزمي نتيجه اصلي و مفيد ورزش خواهد بود .

• در اسلام نيز به ورزش شنا ، تيراندازي ، سواركاري و حتي پياده‌روي سفارش شده است.

• پيامبر اكرم (صلي‌اله عليه و آله وسلم) پياده‌روي را بهترين درمان براي بسياري از بيماري‌ها معرفي مي‌كنند

انواع ورزش را مي‌توان بر حسب ميزان فعاليت جسماني و انرژي مصرفي در واحد زمان به ورزشهاي سبك‌، نيمه سنگين و سنگين تقسيم كرد. به طور كلي ورزش‌هاي سبك اثرات مفيدي بر جسم و روان انسان دارد


كامپيوتر حوزه معاونت بهره برداري

- بررسي و تصويب نيازهاي ICT معاونت بهره‌برداري

توضيحات:تهيه اسناد فني جهت خريد تجهيزات ICT توسط دبير كميته انجام و ارائه گزارش آن به كميته

 

کميـته فني تخصصي معاونت بهره برداري

هدف از اين كيته بررسي مسائل فني و تخصصي در سطح معاونت انتقال و ارائه راهكارهاي لازم در جهت تسهيل مشكلات فني در معاونت انتقال مي باشد

 

كميته كميسيون آزمون ارتقاء گروه کارگران حوزه معاونت بهره برداري

• بررسی و نظارت بر سئوالات و چگونگی ازمون ارتقاء گروه کارگران

- بررسی و تائيد نمرات ازمون و ارسال به کميته طبقه بندی مشاغل کارگری

 

كميته برنامه ريزي آموزش انتقال نيرو

اين كميته بصورت ماهيانه برگزارمي گردد ، اعضاي دائم آن رؤساي نواحي وآموزش معاونت و مدير امور انتقال نيرو مي‌باشند ، هدف آن بررسي نيازهاي آموزشي در رسته هاي مختلف شغلي در امور انتقال نيرو مي باشد كه جهت اجراي آنها به آموزش معاونت اعلام مي‌گردد.

 

كميته هماهنگي امور انتقال نيرو حوزه معاونت بهره برداري

اين كميته هفتگي تشكيل مي‌شود كه اعضاي دائمي آن رؤساي نواحي و مدير امور انتقال مي باشد و هدف آن بررسي مسائل و مشكلات امور انتقال نيرو در زمينه‌هاي مختلف كاري از جمله:بررسي امور جاري بهره‌برداري از ايستگاهها و نيازهاي متعدد مربوط به تجهيزات و لوازم اداري ، فني ، ارتباطي و ... و از همه مهمتر پيگيري‌ در حل موارد مطروحه می باشد.

 

کميته راه اندازی پستها

كميته، ناظـر بر حسن اجـراي امـور مربوط به راه­انـدازي ايستگاهها وخطوط انتقال وفوق توزيع بوده و خط مشي آزمايشـات راه­اندازي، برقدار شدن و تحويل موقت در اين كميته تعيين مي­گردد.

 

كارگروه پيگيري ارزيابي ساليانه

-برنامه ريزي جهت آمادگي وحضور فعال در كليه ارزيابي ها ، مميزي ها و.. اعم از داخلي و يا خارج از حوزه برق منطقه اي اصفهان ( در سطح معاونت بهره برداري ).

- برنامه ريزي وپيگيري جهت انجام خود ارزيابي ونتيجه گيره هاي لازم (حد اقل دونوبت در سال ) .

- برگزاري جلسات بصورت مستمر وهماهنگي با واحد هاي مختلف جهت رفع مشكلات در راستاي آيتمهاي ارزيابي.

- پيگيري در دريافت نقاط قابل بهبود ارزيابيهاي سنوات گذشه وتعيين مسئول مستقيم در جهت برطرف نمودن مشكل مربوطه با هماهنگي معاونت محترم بهره برداري.

- پيگيري در انجام وتهيه اظهارنامه ، توانمندسازها ، خلاقيت ونوآوري ونقاط قابل بهبود طبق مسئوليتهاي تعيين شده.

 

کميته تخصصي ترانسفورماتورهاي قدرت

بررسي و نتيجه گيري موارد مربوط به ترانسفورماتورهاي قدرت و ترانسفورماتورهاي اندازه گيري شبكه تحت پوشش

 

کميته روساي نواحي بهره برداري

•  هماهنگي و اتخاذ رويه اي مشترك و واحد در گردش كار نواحي بهره برداري .

•  تهيه و تدوين دستور العملهاي مورد نياز در زمينه هاي بهره برداري .

•  تصميم گيري و برنامه ريزي در مورد چگونگي انجام امور جاري ايستگاههاي تحت پوشش .

•  نياز سنجي و برنامه ريزي جهت آموزش و ارتقاء پرسنل با هماهنگي دفتر آموزش .

•  بررسي و تائيد طرحهاي بهينه سازي پيشنهاد شده توسط نواحي .

•  بازنگري روشهاي اجرايي و دستور العمل ها در صورت لزوم .

•  برقراري تعامل و تقويت همكاري روساي نواحي بهره برداري .

•  بررسي مسائل و مشكلات ايمني در حوزه نواحي بهره برداري و اتخاذ راهكارهاي مناسب .

•  بررسي و تصميم گيري در خصوص عملكرد و نظارت بر كار شركت تعمير و نگهداري .

•  بررسي مشكلات پرسنل شاغل در ايستگاههاي نواحي بهره برداري .

•  بررسي پيشنهادات ارائه شده در رابطه با كنترل هزينه هاي مصرفي در حوزه ايستگاهها .

•  برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم در جهت ارتقاء شاخص هاي بهره برداري .

•  ايجاد هماهنگي با ديگر واحدهاي سازمان در رابطه با روندهاي جاري

 

كميته نظام پيشنهادات معاونت بهره برداري

1-در يافت پيشنهادات از دبير خانه نظام پيشنهادات

2-تشكيل جلسه وبر رسي كارشناسي پيشنهادات در يافت شده از طريق دبير خانه

3-ارسال صورتجلسات ونظرات كارشناسي در خصوص پيشنهادات به دبير خانه نظام پيشنهادات

4-ارسال پيشنهاداتيكه نياز به كارشناسي بيشتر دارند جهت بر رسي كارشناسان ذيربط

5-ارسال پيشنهادات پذيرفته شده با تعيين وپيشنهاد ميزان پاداش جهت تصويب در كميته مركزي نظام پيشنهادات

6-پيگيري اجراي پيشنهادات پذيرفته شده


شوراي مديران

1-تصمیم گیری درخصوص مسائل روزمره بهره برداری

2-ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم بین واحدهای مختلف بهره برداری

3-تصمیم گیری درخصوص هزینه های جاری – بهینه سازی و عمومی در حوزه بهره برداری

4-تعیین استراتژی مناسب جهت موضوعات مختلف در حوزه بهره برداری از جمله تعمیر و نگهداری و بهینه سازی و ....


 

كارگروه اسكادا و تله متري

·    بررسي تخصصي و فني طرحها

·    دريافت پيشنهادات ديگر واحدها

·    ارائه نقطه نظرات درخصوص طرحها و پروژه ها جهت طرح در كميته تخصصي معاونت بهره برداري

 

كارگروه مخابرات

·    دريافت پيشنهادات ديگر واحدها

·    بررسي تخصصي و كارشناسي طرح ها و پروژه ها جهت ارسال به كميته تخصصي معاونت بهره برداري

·    بهينه سازي پروژه ها

 

كارگروه خروج گسترده

تدوین یک فرآیند تحلیلِ خاموشي هماهنگ و منسجم، ساز و ­­­كاري برای جلوگيري­ و مواجهه با خاموشي­ها، انتشار به موقع آموزه­ها، ارائه پیشنهادات قابل اجرا و پاسخگويي به نهادها و دستگاه­هاي دولتي و امنيتي.

 

كميته كارشناسي و تحليل حوادث

بررسی کارشناسی حوادث و مشخص شدن دلایل بروز حوادث و ارائه راهکار جهت جلوگیری از تکرار حوادث

 

كميته مديريت حوادث شبکه برق اصفهان

·    بررسی و ارائه راهکارها جهت بهبود شبکه با هدف جلوگیری از حوادث

·    بررسی آماری حوادث و مشخص شدن نقاط ضعف شبکه جهت برنامه ریزی

 

كميته تعيين خسارت

با توجه به تاکید مقام محترم مدیریت عامل در کمیته 1-93 بهبود بهره برداری، جهت تشکیل کمیته تعیین خسارت به منظور بررسی خسارات وارده به شرکت برق منطقه ای اصفهان که در اثر قصور پیمانکاران و پرسنل بوجود می آید.

 

كميته  بررسي خازنها در پستهاي فوق توزيع

·    به منظور بررسي دقيق تر خازنها از لحاظ ظرفيت و كاركرد در پستهاي فوق توزيع

·    بررسي نحوه عملكرد رله DOC‌ با توجه به ظرفيت خازنها

·    بررسي مجدد و جايابي خازنها در پستهاي فوق توزيع

 

كارگروه تخصصي تجهيزات

·    بررسي تخصصي مسائل فني كليه تجهيزات پست بجز ترانسفورماتور هاي قدرت مصرف داخلي، زمين، CT، CVT، PT

·    بررسي موارد مربوط به طرح هاي بهينه سازي در حوزه تجهيزات بند 1


كارگروه تخصصي ترانسفورماتور

·    بررسي تخصصي مسائل فني ترانسفورماتور هاي قدرت مصرف داخلي، زمين، CT، CVT، PT

·    بررسي موارد مربوط به طرح هاي بهينه سازي در حوزه تجهيزات بند 1

 

كميته حفاظت و كنترل (رلیاژ)

·    بررسي مسائل فني تخصصي در حوزه حفاظت و كنترل و سيستم هاي DCS

·    بررسي و تاييد طرح هاي بهينه سازي در حوزه حفاظت و كنترل و سيستم هاي DCS

 

كميته تخصصي معاونت بهره برداري

·    بررسي تخصصي مسائل فني كليه تجهيزات پست بجز ترانسفورماتور هاي قدرت مصرف داخلي، زمين، CT، CVT، PT

·    بررسي موارد مربوط به طرح هاي بهينه سازي در حوزه تجهيزات بند 1

 

* کار گروه تدوین و بازنگری فعالیتهای نگهداری و تعمیرات - موقت

الف) مأموریت:

تهیه ، تدوین و بازنگری برنامه های نت سالانه در راستای سیاست گذاریهای کمیته راهبری نت

ب) شرح وظایف:

 1. تهیه و تدوین برنامه های زمانبندی فعالیتهای پیشگیرانه و پایش وضعیت تجهیزات در بازه های زمانی یک ساله و بیش از یک سال
 2. برگزاری جلسات مستمر ماهانه جهت بازنگری برنامه پیش بینی شده و اعمال تغییرات مورد نیاز در برنامه پیش بینی
 3. برنامه ریزی مجدد برنامه های کنسل شده
 4. برنامه ریزی و تطبیق زمان اجرای پروژه های بهینه سازی و طرح وتوسعه با برنامه PM و رفع تداخل زمانی با اجرای برنامه های نت
 5. بررسی و زمانبندی رفع دیفکتهای (کارتهای تعمیراتی) نیازمند به مجوز خاموشی
 6. بررسی و انعکاس موانع و محدودیتهای خارج از حیطه وظایف کارگروه درحوزه برنامه ریزی و اجرای نگهداری و تعمیرات ، به کمیته راهبری نت

 

كميته راهبري مخابرات و ديسپاچينگ:

 1. سياست­گذاري كلي و كلان جهت توسعه بستر مخابراتي مطمئن و پايدار
 2. تهيه و تدوين برنامه جامع مخابراتي با در نظر گرفتن نيازمنديهاي واحدها و شركتهاي مختلف متصل به شبكه مخابرات
 3. ايجاد هماهنگي و هارموني بين شبكه مخابرات موجود و طرحهاي آينده
 4. استاندارد سازي و تهيه دستورالعمل­ها و روش­هاي اجرايي شبكه هاي مختلف مخابراتي
 5. شناسايي نيازهاي مختلف مخابراتي و كمبودها
 6. استفاده مشترك از امكانات و زيرساختهاي شبكه مخابراتي شركتهاي مختلف متصل به شبكه
تاریخ بروزرسانی: 1396/08/14
 • کل: 4273769
 • امروز: 578
 • آدرس: اصفهان - چهارباغ بالا - شرکت برق منطقه ای اصفهان
 • تلفن : 9-36244002-031
 • ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه 7:00 - 16:00
 • دورنگار: 36244022-031
 • کد پستی: 8173756840
 • صندوق پستی:81465-948
 • پست الکترونیک: info@erec.co.ir
 • تلفن روابط عمومی: 36277522 - 031
 • شبکه اجتماعی سروش
 • شبکه اجتماعی ایتا
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد. استفاده از مطالب سایت با ذکر نام شرکت بلامانع می‌باشد.
AGRA Cms v 8.1.0