قوانين و تعرفه هاي انرژي هاي تجديدپذير

ابلاغ تعرفه خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر و پاک

در راستای توسعه هرچه گسترده تراستفاده ازانرژی های تجدیدپذیر، تعرفه خریدتضمینی برق ازنیروگاههای تجدیدپذیر و پاک 19اردیبهشت ماه 1395 توسط مقام عالی وزارت نیرو ابلاغ گردید.این مصوبه براساس مستندات قانونی : ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و تصویب نامه شماره 153440/ت52375 ه مورخ 1394/11/21 هیئت وزیران ، ماده62 قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت،بندهای (الف)، (د)، (ه) و (ز) ماده 1 قانون تأسیس وزارت نیرو و مواد 7 و12 قانون سازمان برق ایران ودر راستای اجرای وظایف قانونی وزارت نیرودرحوزه تجدیدپذیرهابه شرح زیرابلاغ گردیده است :

ردیف انواع نیروگاه

نرخ پایه خرید تضمینی برق

(ریال بر کیلووات ساعت)

1 زیست توده لند فيل 2700
هضم بي هوازي زائدات دامیو کشاورزی و فاضلاب 3500
زباله سوز و گازسازی زباله 570
2 مزرعه بادی با ظرفيت بيش از 50 مگاوات* 3400
با ظرفيت 50 مگاوات و كمتر 4200
3 مزرعه خورشیدی با ظرفيت بيش از 30 مگاوات* 3200
با ظرفيت 30 مگاوات و كتر 4000
با ظرفيت 10 مگاوات و كمتر 4900
4 زمين گرمايي (شامل حفاري و تجهيزات) 4900
5 تولید برق از بازیافت تلفات حرارتی در فرآیندهای صنعتی 2900
6 آبی کوچک (به ظرفیت 10 مگاوات و کمتر) بر رودخانه و تجهیزات جانبی سدها 2100
بر خطوط لوله انتقال آب 1500

سقف ظرفیت نیروگاه های مزرعه بادی و خورشیدی بزرگ با رعایت بند 8 این مصوبه تعیین می گردد.

ردیف

مولدهای مختص مشترکین برق تا سقف ظرفیت انشعاب

نرخ پایه خرید تضمینی برق(ریال بر کیلووات ساعت)
1

بادی با ظرفیت یک مگاوات و کمتر

5700
2 خورشیدی با ظرفیت 100 کیلو وات و کمتر 7000
با ظرفیت 20 کیلو وات و کمتر 8000

 

1. قرار داد خرید تضمینی برق از نیروگاه های موضوع این ابلاغیه برای یک دوره بیست ساله با نرخ های پایه یاد شده منعقد می گردد ، که در سال های قرارداد براساس ضریب موضوع ماده (3) تصویب نامه هیئت وزیران تعدیل می شود.

تبصره 1 نرخ قرارداد برای کلیه نیروگاه های موضوع این ابلاغیه بجز نیروگاه های بادی ، از ابتدا ی ده ساله دوم تا پایان دوره قرارداد بعد از تعدیل موضوع ماده (3) تصویب نامه هیئت وزیران در عدد 0/7 ضرب می شود .

تبصره 2 نرخ قرارداد برای نیروگاه های بادی که در دوره ده ساله اول دارای ضریب تولید 40درصد و بیشتر باشند ، از ابتدای دوره ده ساله دوم تا پایان قرارداد بعد از تعدیل موضوع ماده (3) تصویب نامه هیئت وزیران در عدد 0/4 و برای نیروگاه های با ضریب تولید کمتر از 20 درصد در عدد 1 و برای نیروگاه های با ضریب تولید بین 20 درصد تا 40 درصد در عددی متناسب ضرب می شود

2. برای نیروگاه های متصل به شبکه توزیع ، موضوع تبصره (3) ماده (2) تصویب نامه هیئت وزیران ، نرخ خدمات انتقال به نرخ پایه افزوده می گردد

3. دوره بیست ساله قرارداد خرید تضمینی برق از تاریخ شروع قرارداد آغاز و دوره پیشبرد و احداث نیروگاه را شامل می شود.در طول دوره قرارداد خرید تضمینی برق و پس از آن ، سرمایه گذار مجاز به فروش برق در داخل کشور در قالب قرارداد دو جانبه ، بورس انرژی ، بازار برق و یا هر قالب دیگر مورد تایید وزارت نیرو خواهد بود . صادرات برق نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک پس از دریافت مجوز جداگانه امکان پذیر است.

4. نرخ پایه خرید تضمینی برق از واحدهایی که با تجهیزات برخوردار از دانش فنی ، طراحی و ساخت داخل احداث می شوند ، متناسبا حداکثر تا 30 درصد بر اساس دستورالعمل موضوع تبصره ماده (6) تصویب نامه هیئت وزیران افزایش می یابد

5. نرخ پایه خرید تضمینی برق در مواردی که متقاضی اقدام به انعقاد بیش از یک قرارداد احداث نیروگاه تجدیدپذیر می نماید ، با شرایط زیر تعیین می گردد:

الفدر اراضی واقع در یک پلاک اصلی و یا اراضی مجاور در دو پلاک اصلی مجاور ، نرخ پایه خرید از هر نیروگاه بر اساس مجموع ظرفیت پروانه ها تعیین می گردد.

بنرخ خرید از نیروگاه های متعلق به یک متقاضی که به یک پست انتقال ( و یا فوق توزیع) بلافصل غیر اختصاصی متصل شوند ، بر اساس مجموع ظرفیت آنها تعیین می گردد.

جدر موارد خارج از موضوع بندهای "الف" و "ب" ، نرخ خرید برق هر نیروگاه مستقل از سایر نیروگاه ها و بر اساس ظرفیت همان نیروگاه تعیین می گردد. در هر صورت یک متقاضی می تواند پروانه احداث حداکثر دو نیروگاه را در اختیار داشته باشد.اعطای پروانه برای احداث نیروگاه های بعدی منوط به آغاز بهره برداری تجاری از نیروگاه های موضوع پروانه های احداث قبلی خواهد بود

تبصره 1-  اگر در طول دوره قرارداد مشخص شود که هر یک از بندهای "الف" و "ب" رعایت نشده است ، قرارداد خرید برق از نیروگاه بر اساس نرخ کمتر اصلاح شده و فروشنده ملزم به استرداد وجوه مازاد دریافتی به عنوان مطالبات خریدار وفق قرارداد خواهد بود .

تبصره 2- اشخاص حقوقی که سهامدار مشترک داشته باشند و نیز اشخاص حقیقی سهامدار اشخاص حقوقی ، یک متقاضی محسوب می شوند .

تبصره 3-  در صورتی که ابلاغ قرارداد جدید پس از تحقق بهره برداری تجاری از قراردادهای قبلی صورت پذیرد ، حتی در صورت شمول شرایط موضوع بندهای "الف" و "ب" ، نرخ پایه خرید برق در قرارداد جدید صرفا بر اساس ظرفیت نیروگاه جدید تعیین می گردد.

6. تقاضای خرید تضمینی برق از سوی نیروگاه هایی که با استفاده از منابع مالی بلاعوض دولتی احداث شده اند ، ممنوع است .سرمایه گذار باید تضمین و تعهد کند که از منابع مالی بلاعوض دولتی در احداث نیروگاه استفاده نکرده است.

7. نرخ های موضوع این مصوبه برای قراردادهایی اعمال می شود که نیروگاه موضوع قرارداد طی حداکثر 30ماه برای انواع زیست توده ، زمین گرمایی و آبی کوچک ، حداکثر 24 ماه برای انواع بادی و بازیافت تلفات حرارتی در فرآیندهای صنعتی و حداکثر 15 ماه برای انواع خورشیدی از زمان ابلاغ قرارداد به بهره برداری تجاری برسد. در صورت تاخیر ، آخرین نرخ پایه مصوب وزارت نیرو در تاریخ شروع بهره برداری تجاری و یا نرخ مذکور در قرارداد هر کدام که کمتر باشد ، برای دوره باقیمانده قرارداد ملاک عمل خواهد بود

تبصره 1- در صورت تاخیر در بهره برداری تجاری از نیروگاه به مدت حداکثر 9 ماه نسبت به زمان های مذکور ، سازمان انرژی های نو ایران مجاز است قرارداد خرید تضمینی برق این نیروگاه را فسخ و پروانه احداث آنها را لغو و برای استرداد اراضی دولتی که برای احداث نیروگاه در نظر گرفته شده است ، از طریق مراجع ذیصلاح اقدام نماید. در صورت بهره برداری از بخشی از ظرفیت نیروگاه ، ظرفیت پروانه احداث و قرارداد متناسبا تقلیل یافته و باقیمانده اراضی دولتی مسترد می گردد

تبصره 2- سرمایه گذارانی که قرارداد آنها از سوی سازمان انرژی های نو ایران فسخ می شود ، تا دو سال پس از ابلاغ فسخ ، درخواست قرارداد جدید آنها مورد بررسی قرار نمی گیرد.

8. وزارت نیرو سیاست توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک به میزان حداکثر 2000 مگاوات در سال توسط بخش غیردولتی را دنبال می کند  سازمان انرژی های نو ایران موظف است تمهیدات متناسب برای تحقق این سیاست را اتخاذ نماید.

9. وزارت نیرو سیاست کاهش تدریجی نرخ های خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک را به صورت متناسب با افزایش ظرفیت این نیروگاه ها در کشور و با در نظر گرفتن منابع مالی قابل تامین دنبال می کند . کاهش نرخ صرفا در قراردادهای جدید اعمال خواهد شد .

 

 

تاریخ بروزرسانی: 1397/04/02
 • کل: 4273742
 • امروز: 551
 • آدرس: اصفهان - چهارباغ بالا - شرکت برق منطقه ای اصفهان
 • تلفن : 9-36244002-031
 • ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه 7:00 - 16:00
 • دورنگار: 36244022-031
 • کد پستی: 8173756840
 • صندوق پستی:81465-948
 • پست الکترونیک: info@erec.co.ir
 • تلفن روابط عمومی: 36277522 - 031
 • شبکه اجتماعی سروش
 • شبکه اجتماعی ایتا
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد. استفاده از مطالب سایت با ذکر نام شرکت بلامانع می‌باشد.
AGRA Cms v 8.1.0